2020 09 15

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 19, 25–27 „Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina“

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.

Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo… Tiksliai kas? Jėzaus motina, jo motinos sesuo Marija Klopienė ir Marija Magdalietė, apaštalas Jonas, kiti Jėzaus mokiniai, kareiviai, fariziejai, aukštieji kunigai, stebėtojai, praeiviai, gatvės pardavėjai, piligrimai, užsieniečiai, suaugusieji ir vaikai. Sunku visus išvardinti. Tačiau verta susimąstyti, kodėl šv. Jonas savo Evangelijoje pamini tik tris moteris ir nieko daugiau? Tiesa, jis kukliai paminėjo ir save, rašydamas  apie ‘mylimąjį mokinį’.

Derėtų užduoti kitokį klausimą: kodėl jie visi ten stovėjo? Arba: ką reiškia stovėti šalia kieno nors kryžiaus? Kareiviai atliko savo įprastą užduotį, Jėzus nebuvo jų pirmoji auka. Nors stebėdami Jėzų jie suprato, kad jis nėra eilinis nukryžiuotas plėšikas. Po Jėzaus mirties šimtininkas, tai yra pagonis, išpažino: Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis! Fariziejai, aukštieji kunigai stovėjo laukdami Jėzaus mirties. Norėjo atsikratyti tuo, kuris drįsdavo išvardinti jų nuodėmes ir kritikuoti jų veidmainystę. Kiti arba buvo abejingi, arba tylomis verkė arba tiesiog džiaugėsi nemokama pramoga…

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo… Tai reiškia buvo arti ir ne vien fizine prasme, nes kareiviai, kurie išties buvo arčiausiai, neleisdavo prisiartinti prie nuteistųjų. Gal toji trijulė buvo kažkur netoliese, bet minioje. Ir vis dėlto jie buvo labai arti! Arčiausiai buvo Jo Motina, nes kentėjo kartu su Juo kaip pranašas Simeonas Jai pranašavo: „Tavo pačios sielą pervers kalavijas.“

Būti šalia nėra lengva. Būti šalia kenčiančio asmens tuo labiau. Būti solidariam su visuomenės, valdžios, vyresniųjų atmestuoju ypač sunku. Sąmoningai bėgame nuo kryžiaus, nuo sunkumų. Nenorime įsitraukti į sudėtingas situacijas.

Marija Sopulingoji savo pavyzdžiu nori mus išmokyti likti ištikimiems iki kryžiaus, iki galo, nes tikroji meilė nebijo nei aukos, nei rizikos, tikroji meilė ragina palaikyti kitą, o ne ieškoti savo naudos.

Kenčiančioji po Jėzaus kryžiumi Marija, išmokyk mane mylėti ištikimai.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.