Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: „Viešpatie, kas tave išduos?“
Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: „Viešpatie, o kas jam bus?“
Jėzus atsakė: „Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!“
Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsiąs. Betgi Jėzus nesakė: „Jis nemirs“, tik „Jei noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau?“
Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras.
Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Apaštalas Petras yra susirūpinęs mylimo Jėzaus mokinio likimu. Egzegetai teigia, kad ši šv. Jono evangelijos pabaiga buvo reikalinga ano meto ir mūsų laikų tikintiesiems, puoselėjantiems spėliones apie mylimo mokinio nemirtingumą. Tačiau mes galėtume pasikėsinti į dar drąsesnę mintį. Atskirų mūsų tikėjimo brolių ir seserų gyvenimai nėra mums žinomi. Jų keliai ištrūksta iš mūsų įprastinių normų ir įpročių, ir tik Dievas juos pažįsta.

Skaitydami šią Evangelijos ištrauką Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmės išvakarėse esame kviečiami pripažinti, kad Dvasia pučia, kur nori, ir yra nepavaldi mūsų „teisėtoms ir šventoms“ taisyklėms. Prisikėlęs Jėzus pasiekia mus ten, kur mes mažiausiai to tikimės, ties mūsų didžiausių nusivylimų ir pralaimėjimų riba, taip, kaip tai patiria apaštalas Petras. Tūkstančiai žmonių istorijų, gyvenimų, tikėjimų ištrykšta iš visiškai neįprastų ir netikėtų susitikimų su Viešpačiu. Leiskime Jam veikti ir nebūkime kurti vidiniams Šventosios Dvasios įkvėpimams. Pripažinkime, kad Dvasia kiekvieno mūsų gyvenime ir jo istorijoje rašo Evangeliją. Dėkokime už didžius dalykus, kokius mumyse vykdo Viešpats!