2021 04 15

Aurimas M. Juozaitis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Dr. Aurimas M. Juozaitis. bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus kalbėjo Nikodemui:
„Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, o kas iš žemės gimė, – žemiškas pats ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas teisus, nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam Dvasią be saiko. Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Kas tiki Sūnų, įgyja amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybos Dievo rūstybė“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – dr. Aurimas M. Juozaitis

Tai paskutinieji šv. Jono Krikštytojo žodžiai. Jonas ne kartą yra pabrėžęs Jėzaus pirmenybę ir aukštumą. Šios dienos Evangelijos ištraukoje Jonas tarsi atkartoja Jėzaus ir Nikodemo, šią savaitę tris dienas skaitytą naktinį pokalbį (plg. Jn 3,33), kuriame Jėzus pabrėžė Jo liudijimo priėmimo būtinybę (plg. Jn 3,11). Apie šį liudijimą evangelistas Jonas primins Jėzaus teismo dieną, kuomet Piloto klausinėjamas kas Jis yra, Jėzus atsakys: „Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jn 18,37b). Mes puikiai žinome, kad po šio Jėzaus atsakymo Pilotas užduoda vieną iš labiausiai kartojamų klausimų: „O kas yra tiesa?“ (Jn 18,38a) ir nesulaukęs atsakymo išeina pas žydus pasakyti, kad Jėzuje nemato jokios kaltės, t.y. negali Jo nuteisti.

Šios dvi Jono Evangelijos viena kitą papildančios ištraukos labai įdomiai susišaukia su apokrifine šv. Nikodemo evangelija, kuri buvo labai plačiai skaitoma Viduramžiais. Jos pirmoje dalyje Nikodemas pasakoja apie Jėzaus teismą, labai artimai sekdamas Luku, įpindamas ir Jono Evangelijos vietų. Nikodemo evangelijoje yra ir tokių dalykų, kurie vėliau buvo priskirti Bažnyčios tradicijai, iš kurios mes sužinome Jėzaus kančioje dalyvavusių personažų vardus, kaip antai: Lionginas (legionierius, pervėręs Jėzaus šoną), Dismas („gerasis plėšikas“) ir Gestas („blogasis plėšikas“).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tačiau ši evangelija yra įdomi kitkuo. Aprašydamas Piloto pokalbį su Jėzumi ir, kone cituodamas Jono Evangelijos minėtą teismo dialogą, Nikodemas pratęsia judviejų kalbą taip: „Pilotas pasakė: „Kas yra tiesa?“ Jėzus atsakė: „Tiesa ateina iš dangaus“. Pilotas pasakė: „Tai reiškia, – nėra tiesos žemėje?“ Jėzus pasakė Pilotui: „Pažiūrėk, kaip valdžią žemėje turintieji teisia tuos, kurie žemėje sako tiesą“.

Taigi, jei priimame šį Nikodemo liudijimą, o jis gi buvo Sinedriono, aukščiausiojo žydų teismo, narys, tikrai gerai informuotas apie teismo pas Pilotą eigą, tai galėtų reikšti, kad Nikodemas labai gerai įsidėmėjo Jėzaus žodžius apie atgimimo iš aukštybių būtinybę.

Ši Nikodemo išmokta pamoka paliudija, kad Tiesa yra iš aukštybių (plg. Jn 15,26) ir kad atgimę Šventojoje Dvasioje žmonės liudys Tiesą (plg. Jn 16,13), kuri dovanoja žmonėms laisvę (plg. Jn 8,32), be saiko trykštančią iš Dievo į žmones (plg. Jn 3,34). Juk meilė viską atiduoda į ją priimančias (plg. Jn 3.35) ir net išduodančias rankas (plg. Mk 9,31). Aleliuja! Amen.