Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 03 05

Kun. Vytenis Vaškelis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Kad nebėgtume nuo kryžiaus

Rafaelis, „Atsimainymas“ (fragmentas, 1518–1520 m., medis, aliejinė tempera, 410 x 279 cm). Vatikano muziejaus eksponatas. „Wikimedia Commons“ nuotrauka

Jėzaus atsimainymo šlovę ant Taboro kalno regėjo tik trys Jo mokiniai: Petras, Jonas ir Jokūbas. Iš pirmo žvilgsnio neatrodė, kad Petras būtų buvęs vertas patirti tai, ką išgyveno du jo draugai.

Kai prieš kopimą į kalną Viešpats prabilo apie savo būsimą kančią, mirtį ir prisikėlimą, Petrui tai suteikė dingstį viešai prieštarauti, kad nieku gyvu Jam neturi taip atsitikti (žr. Mt 16, 2). Ir nors jis sulaukė skaudaus subarimo, bet atvirai pasakė tai, ką apie tai manė ir kiti mokiniai, kurie nedrįso ištarti nė žodžio.

Jei Petras nebūtų balsu išreiškęs neigiamo požiūrio apie minėtus kentėjimus, tada Viešpats galbūt nebūtų iškėlęs tų Dievo minčių, kurioms negali prilygti žmonių mintys. Pastarosios yra iš prigimties mus skatinančios bėgti nuo kančios ir priimti tokius sprendimus, kurie Jėzui – net tam tikri žabangai (naujame ekumeniniame Evangelija pagal Matą vertime vietoj papiktinimas vartojamas žodis žabangai) (plg. Mt 16, 23). Tai – sąsaja su Jėzaus gundymu dykumoje, kai Jis nuvijo lauk šėtoną (žr. Mt 4, 10).

Tačiau kai Petras, netikėtai išgirdęs skaudžius Jėzaus žodžius, užuot ėmęs ginčytis, aprimo ir, matyt, apmąstė tai, ką sakė Mokytojas, jis buvo pirmas tarp kitų jo bendrų, kurį Jis pakvietė išvysti tai, ką angelai amžinai regi gyvojo Dievo akivaizdoje (žr. Mt 18, 10). Jėzui atsimainant, mokiniai pamatė Mozės ir Elijo siluetus… O Petras Jėzui tarė tai, apie ką galėjo pagalvoti ir Jokūbas su Jonu: Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei, trečią Elijui.

Kun. Vytenis Vaškelis. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Petro siūlomos palapinės – spontaniškas širdies troškimas viską pranokstančią ant Atsimainymo kalno Jėzaus švytėjimo akimirką paversti tam tikru praeinančio laiko intervalu, ketinant kuo ilgiau maudytis Jo, tapusio Dievu Saule, artumo spinduliuose, tarsi jau būtų pasiekta Atpirkimo pergalė, galutinai atidengianti Nukryžiuotojo bei Prisikėlusiojo begalinės meilės paslapties uždangą anapusybėje…

Čia palapinės simbolis – giliausias mūsų būties šauksmas gyventi ne savo laikinuose būstuose, kuriuos neišvengiamai turėsime palikti. Tai – nenumaldomas noras (beje, daugelio dar tinkamai nesuvokiamas, savaip savimeilės blokuojamas pasąmonėje…) gyventi tose Amžinybės buveinėse, kur kiekvienas bus tobulas Dievo žmogus. Ten įvyks galutinis atpirktųjų atsimainymas, kai pabaigę žemišką kelionę suprasime, kad kiek klausydami Jėzaus (kaip Jis klausė savojo Tėvo) savo charakteriu bei tikėjimo darbais atspindėjome Atsimainiusiojo veido šviesą aplinkiniams, tiek įprasminome gyvenimą, idant būtume verti tos nemarumo šviesos, kuri nepažįsta besislapstančių saulėlydžio šešėlių…

Jėzaus atsimainymo viršūnė – iš debesies pasigirdęs Tėvo balsas: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite Jo! Klausyti tolygu daryti. Kai, stokodami tikėjimo bei maldos, išgirstų ar perskaitytų Biblijos tiesų nepriimame į širdį, savyje mariname teisumo likučius, ir mūsų sielos galios lieka savaip pasyvios, tai yra nepaliestos perkeičiančios malonės įtakos. Tada žmogus gyvena kūniškai ir negali patikti Dievui (žr. Rom 8, 8). Kai širdimi priimame tikėjimą ir lūpomis jį išpažįstame, leidžiame Šventajai Dvasiai mumyse veikti tuo teisumu, kuris – vartai į išganymą (plg. Rom 10, 10).

Vieno rašytojo žodžiai nestokoja įžvalgumo: „Jei tave išjudino Dievo Dvasia, pasistenk, kad kuo daugiau tavo sprendimų būtų neatšaukiami, nepaisant galimų pasekmių. Negalime visą laiką pasilikti ant „atsimainymo kalno“, šildydamiesi viršukalnės patyrimo šviesoje (žr. Mk 9, 1–9). Tačiau turime paklusti šviesai, kurią ten gavome; privalome imtis veiksmų. Kai Dievas mums apsireiškia, turime pradėti veikti, kad ir kiek mums tai kainuotų. Negalime įplieksti vos sumanę ugnies, kuri glūdi širdyje. Dvasia padvelks ir Ji nurims, – mūs siela paslapty gyvena. Bet užduotys (…) įvykdomos tamsos valandomis.“

Taigi po Jėzaus atsimainymo leidžiamės į kasdienybę, pasiryžę dar dėmesingiau klausyti To, kuris turi Dangaus Karalystės raktus, galinčius atrakinti net sunkiausiomis kaltėmis užžėlusią individo širdies spyną. Tėvas liepė klausyti Sūnaus ne tik dėl to, kad atgaila numazgoję savo kaltes ir per išpažintį atgavę vidinę laisvę suvoktume, jog tapome dar labiau panašesni į šlovingai Atsimainiusįjį, bet ir į skausmų Vyrą, savanoriškai visus išbandymus pakėlusį ir visiems sektiną pavyzdį padovanojusį.

Svarstykime, ką reiškia: Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių. Kokia nauda iš Prisikėlimo, jei mes eitume savo plačiais keliais, o ne Jo siauruoju? Kelias į Prisikėlimą – per Atsimainymą, kai su Juo leidžiamės nuo kalno, kad paskui su Juo pakiltume aukštyn…

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite