2020 06 06

Vatican news

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Katalikų Bažnyčios ekumeniniam judėjimui – 60 metų

Šv. Jonas Paulius II ir Konstantinopolio patriarchas Dimitrijus I, 1979 m. „Vatican News“ nuotrauka

Penktadienį Vatikane paminėtos Šventojo Sosto Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos 60-osios metinės. Kardinolas Kurtas Kochas, šios tarybos pirmininkas, jubiliejaus proga Marijos Šeimų Karalienės koplyčioje Vatikane aukojo padėkos Šv. Mišias.

Taikos žingsniai

Pirmas oficialus Katalikų Bažnyčios žingsnis ekumeniniame sąjūdyje buvo 1960 metais popiežiaus šv. Jono XXIII įsteigtas Krikščionių vienybės sekretoriatas. Jo reikšmė išryškėjo tik po kelerių metų – viso pasaulio katalikų vyskupų Didžiojo sinodo, arba Vatikano II Susirinkimo, sprendimuose.

Tiesa, iki tol Katalikų Bažnyčios atsiliepimas į kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių paskatintą ekumeninį sąjūdį buvo gana vangus. Katalikų Bažnyčiai kitos Bažnyčios buvo atsiskyrusios seserys, kiti krikščionys – schizmatikai. Prasidėjus Bažnyčių santykių atšilimui, Roma pripažino krikščionių vienybės tikslus kaip prioritetinius – vadinamąją Rytų ekskomuniką atšaukęs popiežius Paulius VI patvirtino ir papildė popiežiaus šv. Jono XXIII Sekretoriatui numatytus tikslus, Vatikano II Susirinkimui tarnavusį Sekretoriatą pavertė nauja nuolatine Romos kurijos institucija – dikasterija. Išaugo Vatikano II susirinkimo kontekste užmegzti glaudesni ryšiai su Ortodoksų Bažnyčiomis Rytuose, taip pat evangelinėmis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis Vakaruose – jos jau pripažintos seseriškomis Bažnyčiomis: daugėjo ekumeninių susitikimų, ryškėjo jų uždaviniai.

Jei popiežiaus Jono įsteigto Sekretoriato pagrindinis tikslas buvo pakviesti kitų krikščioniškų konfesijų atstovus kaip stebėtojus į Didįjį Sinodą, Pauliaus VI diskasterija, vadovaujama jos pirmojo vadovo kardinolo Agostino Bea, praplėtė veiklą visose krikščionių vienybės ugdymo ir tvirtinimo srityse, visose Bažnyčių ir pasaulinių krikščioniškų institucijų – įskaitant Pasaulinę Bažnyčių tarybą – dialogo ir bendradarbiavimo sferose. Popiežius šv. Jonas Paulius II patvirtino Krikščionių vienybės sekretoriato veiklą ir, skelbdamas naują pagrindinį įstatymą – Apaštališkąją konstituciją „Pastor Bonus“, – Sekretoriatui, kaip pilnateisei Šventojo Sosto dikasterijai, suteikė Popiežiškosios tarybos vardą.

Šv. Jonas XXIII, kard. Augustinas Bea ir pirmieji Šventojo Sosto Krikščionių vienybės sekretoriato darbuotojai, 1960 m. „Vatican News“ nuotrauka
Popiežius Paulius VI ir Konstantinopolio patriarchas Atenagoras Jeruzalėje, 1964 m. „Vatican News“ nuotrauka
Popiežius Paulius VI ir Kenterberio arkivyskupas Arthuras Ramsey, 1966 m. „Vatican News“ nuotrauka
Romos popiežius Paulius VI ir Koptų popiežius Šenuda III, 1973 m. „Vatican News“ nuotrauka
Šv. Jonas Paulius II Pasaulio Bažnyčių tarybos būstinėje Ženevoje, 1984 m. „Vatican News“ nuotrauka
Šv. Jonas Paulius II ir Rytų Asirų katolikosas (patriarchas) Maras Dinkha IV, 1994 m. „Vatican News“ nuotrauka
Anglikonų Bažnyčios primas George'as Carey, šv. Jonas Paulius II ir graikų ortodoksų metropolitas Atanazijus, 2000 m. „Vatican News“ nuotrauka
Benediktas XVI ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I Romoje, 2008 m. „Vatican News“ nuotrauka
Benediktas XVI ir Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas, 2010 m. „Vatican News“ nuotrauka
Benediktas XVI ekumeniniame susitikime Asyžiuje 2011 m. „Vatican News“ nuotrauka
Romos popiežius Pranciškus ir Koptų popiežius Tavadrosas. „Vatican News“ nuotrauka
Popiežius Pranciškus ekumeniniame susitikime Baryje, Italijoje, 2018 m. „Vatican News“ nuotrauka
Popiežius Pranciškus ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, 2019 m. „Vatican News“ nuotrauka

Šiandien Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos, vadovaujamos kardinolo Kurto Kocho, veikla labai plati ir įvairi, duodanti konkrečių rezultatų. Tarybos atstovai šiuo metu palaiko teologinį dialogą ir ekumeninės bendrystės ryšius su maždaug 20 didžiųjų krikščioniškų Bažnyčių – visu graikų tradicijos ortodoksų pasauliu, ortodoksų Rytų Bažnyčiomis, Sirijos malankarais, Rytų sirais, Utrechto Sąjunga, Anglikonų bendrija, Pasaulio liuteronų federacija, Pasauline metodistų taryba, Pasauline baptistų sąjunga, Pasauline evangelikų sąjunga, Kristaus mokinių Bažnyčia, menonitais, sekmininkais.

Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba nuo pat įsikūrimo glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulinės Bažnyčių tarybos centru Ženevoje, įsteigtu prieš 70 metų – pastaroji vienija 350 protestantų, ortodoksų, anglikonų ir kitų Bažnyčių – ir, nors Katalikų Bažnyčia nėra šios pasaulinės ekumeninės organizacijos narė, katalikų teologai yra pilnateisiai Pasaulinės Bažnyčių tarybos „Tikėjimo ir tvarkos“ komisijos nariai. Tarybos būstinėje Ženevoje lankėsi trys popiežiai: Paulius VI, šv. Jonas Paulius II ir Pranciškus.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba dalyvauja visų krikščionių konfesijų pastangose platinti Bibliją, ugdo katalikų ir ortodoksų teologų kultūrinius mainus, per savarankišką komisiją palaiko santykius su žydais.

Kaip minėta, prieš keletą dienų sukako šv. Jono Pauliaus II išleisto dokumento „Ut Unum Sint“ – pirmosios ekumeninės enciklikos – paskelbimo 25 metinės. Nubrėždamas ekumeninės bendrystės viziją, kviesdamas Bažnyčią „alsuoti abiem plaučiais“, šv. Jonas Paulius II pripažino, jog popiežiaus pirmavimo būdas, neatsisakant jo misijos esmės, galėtų „atsiverti naujajai situacijai“ (UUS 95).

Šventojo Sosto Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kard. Kurto Kocho sveikinimas:

„Šiomis dienomis minime du krikščionių vienybei ypatingai svarbius įvykius. Gegužės 25 dieną prieš dvidešimt penkerius metus popiežius šv. Jonas Paulius II paskelbė ekumeninę encikliką „Ut Unum Sint“. Šiuo dokumentu, praėjus trisdešimčiai metų nuo Vatikano II Susirinkimo, jis dar labiau pastūmėjo pirmyn Susirinkimo sprendimą dėl Katalikų Bažnyčios dalyvavimo ekumeniniame sąjūdyje, jį pavadino negrįžtamu Katalikų Bažnyčios įsipareigojimu.

O birželio 5 dieną, prieš 60 metų, popiežius šv. Jonas XXIII įsteigė Krikščionių vienybės sekretoriatą, kuris 1988 metais buvo pervadintas į Popiežiškąją krikščionių vienybės tarybą. [Ši institucija] popiežiaus vardu ir pavedimu vykdo ekumeninį dialogą su kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bažnytinėmis bendruomenėmis, siekdama atrasti amžių eigoje daugelio pasidalijimų pažeisto Kristaus kūno vienybę. Šios dvi sukaktys rodo Katalikų Bažnyčios nuoširdų įsipareigojimą ekumeniniam uždaviniui.“

Sukakčiai skirtos iniciatyvos

Krikščionių vienybės tarybos 60 metų sukakčiai skirtos dvi iniciatyvos, apie kurias laiške kardinolui K. Kochui pranešė popiežius Pranciškus: rudenį skelbiamas naujas „Ekumeninis vadovas“ vyskupams apie jų ekumenines pareigas ir atsakomybę vyskupijose ir šiemet pasirodysiantis naujas ekumeninis žurnalas „Acta Œcumenica“, skirtas dviem sukaktims – Krikščionių vienybės tarybos įsteigimo 60-osioms ir šv. Jono Pauliaus II ekumeninės enciklikos „Ut Unum Sint“ 25-osioms metinėms.