Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 08 15

Bernardas de la Borderie OSB

Palendriai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 1, 39–56 „Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius“

Unsplash.com nuotrauka

Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:
„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ši garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo sveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

O Marija prabilo:
„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas yra jo vardas! Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso.

Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.

Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja Bernardas de la Borderie OSB

Apsilankymo evangelinis epizodas šiandien ragina mus dalyvauti Marijos ir Elzbietos susitikimo džiaugsme. Apie kokį džiaugsmą kalbama? Apie Šventosios Dvasios džiaugsmą: Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios, – rašo evangelistas. Juk džiaugsmas pripildo širdį tų, kuriuose Šventoji Dvasia apsigyvena. Šventosios Dvasios šviesoje Elzbieta atpažįsta, kad Marija yra Dievo motina, Theotokos: „…mano Viešpaties motina aplanko mane?“, – sušunka ji.

Kur ateina Marija, ten yra Jėzus. Kas atveria savo širdį Motinai, susitinka ir priima Sūnų, ir džiaugsmas apima jo širdį, – sakė Benediktas XVI. Šiandien taip pat Viešpats ateina pas mus eucharistiniais duonos ir vyno pavidalais. Tai tas pats Dievas, kuris, nematomas Švenčiausiosios Mergelės Marijos įsčiose, atėjo pas Elzbietą. Leiskime Šventosios Dvasios džiaugsmui apimti mus. Nepasiduokime liūdesio gundymui.

…Popiežius Pranciškus yra sakęs: užuot įkvėpę vėsaus paguodos oro, esame gundomi išgerti sielvarto „buljoną“. Pirmu atveju galime save valdyti, o antru – tik elgetauti. Priimkime išganymo džiaugsmą, Šventosios Dvasios džiaugsmą kaip elgetos. Kaip Jonas Krikštytojas išreiškė savo džiaugsmą neregimo Jėzaus akivaizdoje, taip leiskime tikėjimo džiaugsmui apimti mus, būtent džiaugsmui tikėti, žinodami, kad esame akivaizdoje to, kuris yra gyvas Eucharistijos slėpinyje. Per Mišias kunigas kartos žodžius, kuriuos Jonas Krikštytojas ištarė dviem savo mokiniams: „Štai Dievo Avinėlis“.

Marija yra Dievo motina. Taip pat ji yra Bažnyčios motina. Mes esame Bažnyčios nariai ir Kristaus nariai. „Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai“, – sako Paulius Korintiečiams (1 Ko 12, 27)

Nuodėmė pavertė mus negyvais, sunykusiais šio kūno nariais. Tačiau Šventoji Dvasia gaivina kiekvieną iš mūsų ir suburia mus, kad vis labiau stiprintų šį kūną meilės ryšiu. Tai yra mūsų komunijos, Kristaus Kūno priėmimo vaisius. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus Kūno ir Kraujo aukos dalyvius, Šventoji Dvasia sutelktų vienybėn.

Nuo tada kai Marija buvo paimta į dangų, ji teikia džiaugsmo visam pasauliui. Ji tapo didžiąja guodėja, – sakė Benediktas XVI. Joje ir per ją, buvo paruoštas žmogiškas Jėzaus kūnas. Taip pat per ją, Šventajai Dvasiai veikiant, formuojama Bažnyčia.

Kaip Apsilankymo dieną, taip ir šiandien Marija lieja mums išganymo džiaugsmą. Šis džiaugsmas, kurio buvo kupinas Marijos ir Elzbietos susitikimas, gali būti ir mūsų džiaugsmas – tai džiaugsmas susitikti su Viešpačiu Eucharistijoje. Ir šiandien Marija kartoja savo giesmės – Magnificat – žodžius: „Mano siela šlovina Viešpatį, …nes didžių dalykų padarė man Visagalis… Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso“.

(…) Eikime paskui Mariją, sekime jos pavyzdžiu, kad visas mūsų gyvenimas taptų jos giesme – „Magnificat“.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.