2020 10 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 13, 10–17 „Argi šios Abraomo dukters nereikėjo išvaduoti iš pančių šeštadienį?“

Vieną šeštadienį Jėzus mokė sinagogoje. Čia pasitaikė moteris, aštuoniolika metų kenčianti nuo ligos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti.
Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė: „Moterie, esi išvaduota iš savo ligos!“ Jis uždėjo ant jos rankas, toji bematant atsitiesė ir ėmė šlovinti Dievą.
Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus išgydė šeštadienį, pasakė miniai: „Dirbamos yra šešios dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne šeštadienį!“
Viešpats jam atsakė: „Veidmainiai! Argi kas iš jūsų neatriša šeštadienį nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti?! Argi šios Abraomo dukters, kurią šėtonas laikė sukaustęs jau aštuoniolika metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šeštadienį?“
Jam tai bekalbant, visi jo priešai susigėdo, o visa minia džiaugėsi jo šlovingais darbais.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Onutė Petraškaitė, MVS

Moteris, kuri sirgo 18 metų, yra pagydoma. Ši moteris, reikia tikėti, nepraradusi vilties. Todėl ji artinasi prie Jėzaus. Kodėl Jėzus padaro šiai moteriai stebuklą? Nežinome, – galbūt dėlto, kad ji tiki, jog vien Dievo Sūnus ją gali išgydyti, galbūt, kad ir tiek daug iškentėjusi, gal seniai ir su liga susitaikiusi, bet nepraradusi vilties, kad tik Dievas gali išgelbėti. Gal ji viena iš tų, kurios reguliariai lankė sinagogą? Nes Jėzus ją pavadina Abraomo dukra, o tai reiškia priklausymą bendruomenei. Tačiau tik ji yra išgydoma iš ligos dvasios ir šlovina Dievą. Kartais lengviau esame išgydomi iš kūno ligų negu iš dvasios ligos, ar kažkokio nusivylimo, nerimo, liūdesio ar pasipūtimo dvasios ir būsenos.

Yra išlikęs pasakojimas apie tai, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis tiek dirbęs, tiek daręs dėl Bažnyčios, staiga išgirsta, kad jį ne tik visokiu modernistu apšaukę, apskundę Bažnyčios vyresnybei, nori uždrausti eiti kunigystės pareigas.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Ką jis daro? Užsidaro savo kambaryje ir savaitę meldžiasi, o paskui iš Dievo malonės išgyja jau nebepaisydamas visokių žmonių nuomonių ir toliau didesnei Dievo garbei bei Bažnyčios gerovei darbuojasi.

Gerai, kad palaimintajam Jurgiui užteko tik savaitės išgyti iš dvasinės ligos, mums kartais reikia net pusės gyvenimo, o kai kuriems Viešpats tiesiog padovanoja tą išgijimo malonę per vieną žvilgsnį, akimirką, savaitę ar dieną. Dosni ta Jo gydanti ir gailestinga malonė, kuri gydo nepaisydama žmonių nuomonių ir žmonių laiko, ar net šabo, šiandien sakytume – sekmadienio. O juk kaip tik tai yra Viešpaties diena, Viešpaties malonės, Jo prisilietimo ir Jo šlovinimo diena.

Jėzus nesilaiko įstatymo, bet jį pranoksta, parodydamas, kad šabas yra Dievo laikas.

Ar sekmadienis man yra Viešpaties diena, Jo malonės laikas, o galbūt ir ne vien sekmadienis?

Iš redakcijos archyvų