Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 21, 20–28 „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus sakė savo mokiniams:

„Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste – teišeina iš jo, kas apylinkėse – tenegrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų Raštai.

Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Šalį užklups didžiausios nelaimės. Šitą tautą ištiks Dievo rūstybė. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į įvairius kraštus. Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai.

Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.

Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Pirmasis skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos leidžia mums pažvelgti į Danieliaus gyvenimą. Jis buvo labai sąmoningas žmogus, laikęsis tikėjimo reikalavimų. Kaip dažnai nutinka, atsirado neprietelių, norėjusių juo atsikratyti, tačiau nežinojusių, kaip, nes jis buvo apdairus ir pagarbus asmuo.

Tai pavyzdys, kaip pavydas gali paakinti žmogų blogai pasielgti su artimu. Nerasdami kuo sumenkinti Danielių, susimoko apskųsti karaliui esą šis nesilaikąs karaliaus potvarkio, draudusio trisdešimt dienų melstis bet kam, dieviškam ar žmogiškam. Žinodami, kad Danielius kasdien meldžiasi triskart per dieną nepaisydamas karaliaus nurodymų, nueina pas karalių su skundu.

Vargšas karalius mėgina Danielių gelbėti, tačiau nesėkmingai: pranašas įmetamas į liūtų duobę. Jį palydi karaliaus palinkėjimas: „Dievas, kuriam tu taip ištikimai tarnauji, teišgelbsti tave!“ Ir taip iš tiesų nutinka – Dievas išgelbsti Danielių, kuris Juo vylėsi. Taip ir mes, sekdami jo pavyzdžiu, gyvenimo sunkumų ištikti kliaukimės Dievu, kuris visa žino ir yra pasirengęs ateiti mums į pagalbą, kai tik Jo šaukiamės.

Pasitikėkime Viešpačiu, kai mums gerai klojasi.

Pasitikėkime Viešpačiu, kai vargai spaudžia.

Pasitikėkim ir tuomet, kai pasitikėti yra už visa sunkiau.

Melskime gilesnio tikėjimo Dievo meile. Mums brangius žmones bei šio pasaulio varguolius paveskime Jėzui, lai visi patirsime Jo globojančios ir saugančios meilės galią bei tvirtumą.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu