2021 12 05

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 3, 1–6 „Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.

Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

Išgirdęs Viešpaties žodį dykumoje, Jonas Krikštytojas ėmė veikti. Jis „apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą“ (Lk 3, 3). Jonas turėjo išbūti dykumoje, kad išgirstų, ką turi skelbti konkrečiu laiku. Ir mūsų ausims yra reikalinga dykuma, kad išgirstume Dievo žodį ir jį priimtume. Nėra netinkamo ar blogo laiko nuskambėti Dievo žodžiui. Kiekvienas laikas yra geras: kad ir kas karaliautų, kad ir kas valdytų šalį. Dievo žodis visada yra „gyvas ir veiksmingas“ (Žyd 4, 12), nes jis sugeba prakalbinti kiekvienos kartos žmogų, pataikyti tiesiai į širdį ir gali perkeisti gyvenimus. Tačiau svarbu ne tik girdėti, bet ir veikti.

Šiandien galiu klausti, kas man yra kaip tas Jonas Krikštytojas, kuris neleidžia apsnūsti, bet kviečia darbui, kviečia perkeisti širdį, atsiversti. Kas yra tas, kuris mane kviečia kiekvieną dieną naujai išgirsti Dievo žodį, paliečiantį ir protą, ir širdį. O tai gali pakeisti ne tik mano, bet ir šalia esančiųjų gyvenimus. Padėkokime už tuos, kurie skirtingu laiku ir įvairiais būdais padėjo išgirsti Viešpaties žodį.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis rašė: „Žmogaus protas yra versmė visokių minčių, kurios paskui patekusios į minias pasklinda į platųjį pasaulį, ima žmoniją valdyti. Žmogaus valia yra toji jėga, kuri, arba telkdama ir vienydama aplink save kitus žmones, arba juos stumdama pirmyn, arba ir atgal juos vesdama, keldama, žemyn traukdama, valdydama, gali laimę arba nelaimę žmonijai suteikti“ (Užrašai, 1910 XI 17).

Esame kviečiami įsiklausyti ir išgirsti kvietimą ne tik žodžiu, bet ir visu savo gyvenimu skelbti bei liudyti perkeičiantį Dievo žodį. Dievas dovanoja mums savo žodį, kad mes jį priimtume ir pajustume, kad Jis yra šalia mūsų, yra mūsų kasdienybėje.

Viešpatie, atverk ausis, kad išgirsčiau Tavo žodį! Suteik drąsos ir išminties būti Tavo vilties ir meilės įrankiu visiems, kuriuos sutinku savo gyvenimo kelyje!