2021 08 30

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“

Magdalena Lina Balandytė SF. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą.
Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties Dvasia su manimi, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį.
Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.
Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“
O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: ‘Gydytojau, pats pasigydyk’ – padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“.
Jis dar pridūrė: „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.
Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn.
Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Magdalena Lina Balandytė SF

GEROJI ŽINIA GYVENIMO PALAUŽTIESIEMS

Šiandien Dievo Žodis kalba apie Jėzaus pralaimėjimą – Jo nenori klausyti, su pašaipa reikalauja stebuklingų darbų, išvaro iš miesto, atstumia, net nori nužudyti. Visa tai vykta Jėzaus tėviškėje, namuose kur Jis užaugo.

Koks artimas šiandien Jėzus su savo „pralaimėjimu“. Kaip dažnai yra sunku gyventi Dievo Žodžiu, Tiesoje tarp savų, ten kur gerai mane pažįsta, žino mano dovanas ir silpnybes, suklupimus – namuose, darbe, moksluose, bendruomenėje, parapijoje.

Jėzaus išgyventas atstūmimas nugriauna sienas ir Tu gali labai artimai ir jautriai prieiti prie Jo ir atnešti visas nesėkmes, klaidas, skausmą, vienišumą. Jėzus nesiekia populiarumo, todėl šalia Jo gali būti toks koks esi, tokia kokia esi. Jis trokšta, kad geroji žinia – Evangelija paliestų ir perkeistų Tavo širdį.  Jėzus yra Pateptasis, Karaliaus Sūnus, kuris pasilenkia prie gyvenimo palaužtųjų, ateina ten kur nėra vilties, šviesos. Jis sako: AŠ ESU Tavo vidiniuose kalėjimuose, Tavo tamsoje, Tavo kančioje, Tavo širdies ilgesyje – ESU – kartu kenčiu ir su meile perkeičiu Tave. Net jei ir visi pasaulio žmonės atstumtų Tave – Jėzus visada lieka ištikimas – iki Kryžiaus mirties – dėl Tavęs.

Viešpatie, leisk širdimi pažinti Tavo Žodį, kuris yra TIESA ir GYVENIMAS.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.