2020 08 04

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė kun. Jonas Zubrus SJ

Kunigas Juozas Zubrus
Kun. J. Zubrus. Lietuvos jėzuitų provincijos nuotrauka

Rugpjūčio 3 d. Kauno jėzuitų namuose ramiai užgeso 96-erių metų „kunigas, kuris draudžia dėti cukraus į arbatą“, kaip šį asketą prisimindavo tolimosios Rusijos, Kazachstano, Sibiro tikintieji. Vien Kaišiadorių vyskupijoje tarnaudamas 21-oje parapijoje, tėvas Jonas Zubrus siekė vis daugiau, kuo didesnės dirvos ir dar „kietesnio“ atsidavimo. Jėzuitai dešimtmečiais savo bendrabrolį sutikdavo kasmetinėse rekolekcijose, kur jis miegodavo ant grindų ir siekdavo uolumu uždegti kitus. Sulaukė Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo sveikinimo 75 m. gyvenimo ir apaštalavimo sukakties proga.

Jonas Zubrus gimė 1924 m. gegužės 6 d. Alytaus apskrities Atesninkų kaime. Buvo vyriausias penkių vaikų šeimoje, o savo pašaukimą priskyrė motinos Anelės troškimui ir maldoms. 1943 m. baigęs Alytaus gimnaziją, tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Pagryžuvio naujokyne įstojo į Jėzaus Draugiją. Po dvejų metų čia davė amžinuosius įžadus. 1945 m. pasimokęs filosofijos pas jėzuitus Stasį Rimkevičių ir Jurgį Čikštę Vilkijoje, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Sovietų valdžiai mažinant klierikų skaičių, buvo iš jos pašalintas ir 3 metus zakristijonavo Plikiuose, Plateliuose, Jonavoje, kol galėjo grįžti studijuoti teologijos. Po kiek laiko, vėl išmestas iš seminarijos už darbą su jaunimu, dirbo zakristijonu Vadokliuose ir Kaune. Vysk. Julijono Steponavičiaus kunigu įšventintas 1957 m. balandžio17 d.

Buvo vikaras Seirijuose, Leipalingyje, Pivašiūnuose; Šešuolėliuose ėmėsi remontuoti bažnyčią. Už aštrius pamokslus 1962 m. sovietų valdžia atėmė kunigo registraciją. Dirbo miško darbininku ir dažytoju Vilniuje, kol parapijiečiai išreikalavo jį grąžinti. Klebonu tarnavo Vytautavoje, Molėtuose, Stirniuose, Palomenėje, Žilinuose. 1977–1979 m. pogrindyje tęsė kunigams skirto 1925–1940 m. ėjusio „Tiesos kelio“ leidybą. Rengiant 6–12 numerius, straipsniais prisidėjo prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos. Paskutiniuosius jėzuitų įžadus 1967 m. vasario 2 d. pogrindžio sąlygomis Stirniuose davė ilgamečiam Lietuvos jėzuitų provincijolui t. Jonui Danylai.

Sovietinės valdžios nuolat engiamas, savo noru išvyko į tolimas misijas Ukrainoje, Podolės Kamenece. 1979–1983 m. čia aptarnavo keturias tikinčiųjų bendruomenes, dar labiau persekiojamas nei Lietuvoje. 1983–1987 m. patarnavo tikintiesiems Pavlodare, Kazachijoje, ir Slavgorode, Altajaus krašte. Grįžęs į Lietuvą dirbo Kaišiadorių vyskupijos Kiauklių ir Zibalų parapijose. 1989 –1992 m. apaštalavo tarp vokiečių katalikų Aktiubinske, Kazachijoje, taip pat Uralske, Prochladnyje, Orenburge. Visur buvo gerbiamas dėl kalbų mokėjimo ir uolumo.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

1992–1993 m. su kitais jėzuitais darbavosi Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, vėliau – Pivašiūnuose, Kietaviškėse, o 1996 m. vėl išvyko į Sibirą, apaštalavo Novosibirske ir kitur. 1996–1998 m. buvo Pažaislyje įsikūrusių seserų kazimieriečių kapelionas, klebonavo Babtuose, Muniškėse, Ukmergėje dirbo kaip altaristas. 2000 m. dar kartą trumpam nuvyko į Novosibirską. Grįžęs iki 2003 m. buvo Kurklių parapijos administratorius. Išleido 255 psl. maldynėlį „Pasitikiu tavimi“, gražiai atspindintį jo vienuolišką, kunigišką, krikščionišką laikyseną. Neilgai triūsė Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje – vis šaukė vidinis noras darbuotis daugiau ir uoliau. Penketą metų praleido Čiobiškyje, kur 2007 m. šventė auksinę kunigystės sukaktį. Dvejus metus, iki 2010 m., patarnavo tikintiesiems Varėnoje. Vėliau galutinai įsiliejo į Kauno jėzuitų bendruomenę.

Talkino Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, pagrindiniu uždaviniu laikydamas misiją melsti už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją. Pareigas, kaip visada, atlikdamas uoliai, pas savo Viešpatį iškeliavo nusilpus jėgoms.

Pašarvotas Kaune, šventojo jėzuitų misionieriaus Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Laidotuvių mišios trečiadienį, rugpjūčio 5 d., 10 val., 11 val. išlydimas į Petrašiūnų kapines, kur amžinojo poilsio atguls šalia kitų jėzuitų.