2021 05 27

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 14, 22–25 „Tai mano kūnas. Tai mano kraujas“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Kai Bažnyčios liturgija siūlo šiandien švęsti Jėzaus kunigystę ir apskritai apsvarstyti kunigystės temą, kartais kai kuriems kyla klausimų: kam mums reikalingi kunigai, jei mes patys be tarpininkų galime kreiptis į Dievą. Ypač neretai tai pasitaiko Vakaruose, kur daug žmonių kovoja su „klerikalizmu“, norėtų sumažinti kuo labiau kunigo vaidmenį. Visi priima šv. Komuniją, bet labai mažai eina išpažinties, nes mano, kad užtenka vien gailesčio akto. Daug kas nedalyvauja pamaldose, nes meldžiasi namuose. Yra tokių parapijų, kur klebonas beveik nieko negali pats, nes viską, net pačią liturgiją, organizuoja Parapijos taryba…

Be abejo, kunigai nebūtinai turi viską patys daryti. Gali dalintis savo atsakomybe su pasauliečiais. Šios dienos minėjimas nesiekia atsakyti į klausimą, ar mums dar reikia kunigų, ar galime apsieiti be jų. Šios dienos skaitiniai mus kviečia ne dalinti pareigas ir atsakomybes, o apmąstyti Jėzaus kunigystę. Jėzus nesivelia į šią diskusiją. Jėzus įsteigia Eucharistijos sakramentą, o kartu ir kunigystę, nes, kaip žinome, Jis įpareigojo savo apaštalus kartoti tai Jo atminimui. Tiesa, galime patys betarpiškai melstis Dievui, bet išganymo malonė ateina tiktai per Jėzų, kuris kaip Aukščiausiasis Kunigas paaukojo už mūsų išganymą didžiausią auką – save patį.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus labai norėjo, kad kunigai ypatingai Jam atstovautų ir Jo vardu toliau gydytų, atleistų nuodėmes, aukotų Eucharistiją, žodžiu, būtų geri ganytojai tikintiesiems, dvasiniai vadovai. Jis, vienintelis tarpininkas, norėjo turėti savo atstovus žemėje, kurie tęs Jo darbą.

Be Jėzaus, kunigų tarnystė neturėtų galios. Dėl to kunigai turėtų visada turėti omeny, kad jie veikia Jėzaus vardu ir Jam atstovauja. Dėl to ir tikintieji turėtų nepamiršti, kad kunigai, nepaisant jų žmogiškų silpnybių, netobulumų ir nuodėmių, yra regimas ženklas Jėzus buvimo ir veikimo tarp mūsų šiandien.

O kaip mums visiems, tarp jų ir kunigams, reikia Jėzau, Tavo aukos, Tavo tarpininkavimo ir kunigų tarnystės!