2021 02 01

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzus ir jo mokiniai priplaukė ežero krantą Geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sudaužydavo grandines, nusitraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis.
Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: „Ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau? Dėl Dievo, maldauju, nekankink manęs!“ Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ Jėzus dar paklausė: „O kaip tu vadiniesi?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas, nes mūsų daug“. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto.
Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė banda kiaulių. Dvasios ėmė prašytis: „Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!“ Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa banda, apie du tūkstančius kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere.
Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pasižiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato demonų apsėstąjį – tą, kuris buvo turėjęs Legioną, – apsirengusį ir sveiko proto, ir juos paėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju, ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų pasišalinti iš jų krašto.
Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs; ir visi stebėjosi.
Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris, OFM

Geraziečių kraštas – nuoroda į pagonių teritoriją (Iz 65, 1). Gerazos miestas yra toliau nuo ežero, Dekapolio gilumoje. Evangelistas Morkus čia bus pavadinęs geraziečių kraštu Gadaros miesto apylinkes (Mt 8, 28).

Parpuolimas priešais Jėzų rodo, kad piktosios dvasios buvo pavaldžios Jėzui. Legionas – romėnų kariuomenės dalinys (6000 karių), vadinasi, demonų yra labai daug, apsėstojo žmogaus būsena labai rimta.

Užjordanėje, kur viešpatavo graikų kultūra ir papročiai, kiaulių auginimas buvo labai paplitęs. Archeologinės iškasenos rodo, kad kiaulės buvo ne tik vartojamos maistui, bet ir aukojamos dievams.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus leidžia demonams apsėsti kiaules, kurios kartu su demonais metėsi nuo skardžio ir nugarmėjo ežero vandenyse. Šis simbolinis gestas ženklina aukojimo dievams pabaigą ir naujos krikščioniškos eros pradžią.

Todėl Jėzus ir nepriėmė žmogaus, norinčio tapti jo mokiniu, prašymo, tačiau pasiuntė jį pasakoti saviškiams tai, ką Viešpats buvo jam padaręs. t. y. skelbti Evangeliją savo pagoniškai šeimai (Mk 1, 14. 39; 3, 14; 13, 10).