Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 02 08

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Ramūnas Mizgiris OFM
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius valgant suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. – Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat, sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo.

Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo suterštomis rankomis?“

Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų’. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“.

Ir jis pridūrė: „Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savąjį padavimą! Antai Mozė yra pasakęs: ‘Gerbk savo tėvą ir motiną’, ir ‘Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta’. O štai jūs sakote: ‘Jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai: ‘Tebūnie Korban (tai yra: auka Dievui), kuo turėčiau tave sušelpti’, – tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, niekais paversdami Dievo žodį vardan savojo padavimo, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Ginčas prasideda fariziejų ir Rašto aiškintoju klausimu, kodėl Jėzaus mokiniai nesilaiko prosenių papročio, valgydami suterštomis rankomis (Mk 7, 5). Suterštos – nebūtinai purvinos, o ką nors draudžiama palietusios. Rankų plovimo tikslas – apsivalyti nuo suteršimo, prisilietus prie to, kas padaro žmogų nešvarų atlikti apeigas.

Prosenelių paprotys – įvairūs priesakai ir komentarai, kuriuos žydų mokytojai – rabinai prijungė prie Mozės Įstatymo ir reikalavo jų laikytis, tarsi jie būtų dieviškos kilmės. Ilgainiui tokie papročiai labai išsiplėtė, dažnai nustelbdami Įstatymo esmę. Apaštalas Paulius prisimena savo gyvenimą iki atsivertimo: „Žydų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, itin uoliai gindamas savo protėvių papročius“ (Gal 1, 14).

Korban – hebrajiškas žodis, kuris nurodo Dievui duodamą auką, kai paskiriama tokia atnaša šventyklai tik dėl to, kad davėjas galėtų ir toliau šia dovana naudotis, neturėdamas teisės ja su kitais – net su tėvais skurde – dalytis.

Kad nepavirstų „veidmainiška“ kazuistika, toks kraštutinis uolumas turėjo parengti tautą netikėtam Dievo įsikišimui, kai vienas Teisusis už visus nusidėjėlius tobulai įvykdys Įstatymą (Iz 53, 11; Žyd 9, 15) ir dovanos evangelinę laisvę visiems jį tikintiems (2 Kor 3, 4–17; Gal 5, 13–14).

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.