Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales.
Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį.
Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: „Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Iš pradžių žodis „apaštalas“ nereiškė vieno iš dvylikos Jėzaus išrinktųjų mokinių. Senajame Testamente šiuo žodžiu buvo įvardijamas pasiuntinys, karaliaus atstovas kituose kraštuose (plg. 2 Sam 10, 1–5). Rabiniškajame judaizme panaši sąvoka buvo nusakoma hebrajišku žodžiu selihin – oficialūs karaliaus pasiuntiniai. Graikų kalbos žodis apostello reiškia „siųsti“, nes apaštalas buvo žmogus, išsiųstas vykdyti pavedimo arba perduoti žinios. Dvylika Jėzaus išrinktųjų buvo vadinami apaštalais, nes jie buvo išsiųsti skelbti pasauliui Kristaus žinios.

Apaštalų misija apėmė daugybę žmonių. Gyvendamas žemėje Viešpats išsiuntė septyniasdešimt mokinių su tokiu pat įpareigojimu, kokį pirmiausia davė Dvylikai (plg. Lk 10, 1–20). Tai rodo, kad Jėzus apaštališkumo malone norėjo palaiminti daugelį. Ir nūdien Jis trokšta daugelį siųsti skelbti Jo išganymo žinios.

Turėti apaštalo pašaukimą yra Dievo dovana. Paulius rašė, kad jo apaštališkumas buvo visiška malonė. „Dievo malone esu, kas esu“ (1 Kor 15, 10), taigi esu Kristaus pasiuntinys. Taip pasirinko Dievas, ne jis pats, kadangi Paulius suvokė esąs „nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo Bažnyčią“ (1 Kor 15, 9). Paulius priėmė šį pašaukimą ir malonę būti apaštalu, todėl ir mes turėtume tai priimti. Nesvarbu, kokia mūsų praeitis ar kilmė, intelektas ar gebėjimai, nesvarbu, ar esame iškalbingi, ar vos išlemename žodį, mumyse Dievo malonė gali daryti stebuklus. Melskimės, kad Kristus išsiųstų mus kaip savo Gerosios Naujienos pasiuntinius.

Jėzau, Tėvo siųstasis, kad išgelbėtum visus žmones, suteik man malonę būti Tavo apaštalu. Pripažįstu savo nuodėmingumą ir silpnumą, bet negaliu nepaisyti daugybės palaiminimų, kuriuos man davei. Trokštu skleisti Tavo tiesos žinią šiam kenčiančiam pasauliui. Viešpatie, siųsk mane su meile dalytis Tavo Gerąja Naujiena, liudyti gyvenimą Tavyje.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2017 m. liepa–rugpjūtis