Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 12, 14–21 „Įspėdavo, kad jo nepagarsintų“

Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti.
Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai:
„Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios, ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jų balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol neatneš teisybei laimėjimo; o jo vardas teiks viltį tautoms!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandienos pirmajame skaitinyje pranašas Michėjas kalba prieš tuos, kurie yra kalti dėl korupcijos ir vargšų išnaudojimo. Ir šiandien mes susiduriame su tokiomis pačiomis problemomis silpniau išsivysčiusiose šalyse – vargšai netenka savo žemės, yra beteisiai ir jų šauksmas Dievui nesiliauja. Mes, būdami krikščionys, turime išklausyti jų šaukimąsi ir pasklebti jų bėdas, teikti pagalbą ir remti mums prieinamu būdu, nenustumdami į užmarštį, bet apkabindami malda.

Evangelijoje Jėzus susiduria su fariziejų ir vyresniųjų veidmainiškumu, kai dėl gero darbo šeštadienį, išgydžius padžiūvusią ranką, užuot dėkoję Dievui už tokį stebuklą, jie išėję susimoko Jėzų pražudyti. Išėję iš šventos vietos po maldų pradeda sąmokslauti! Dar ir šiandien kai kuriuose pasaulio kraštuose ginantieji vargšų teises gali būti įkalinti. Tuo tarpu kasdien einame į Mišias, priimame sakramentus ir atliekame visas išorines krikščionio pareigas, o po to galime sąmokslauti, žudyti žmones apkalbomis, iškeldami asmens neigiamus bruožus, užuot rodę gailestingumą, atlaidumą ir palankų nusiteikimą.

Kokį nusižeminimą, kokią meilę apreiškia Viešpats; Jis pasitraukia, bet nesiliauja daręs gera; gydo žmones, sakytume, „slaptai“. Koks pavyzdys mums, kuomet jaučiamės neteisingai kaltinami, nepriimti – ar nesiliaujame daryti gera tiems, kurie mums žeidžia? Jėzus taip elgėsi, taigi, turėtume Juo sekti ir mes. Šiandienė Evangelijos ištrauka baigiasi nuostabia Izaijo pranašyste, apibūdinančia Jėzaus asmenį: Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio, kol nenuves į pergalę teisingumo, o jo vardas teiks viltį tautoms. Jėzus yra kantrus, supratingas, švelnus ir palankiai nusiteikęs. O, kiek daug ko turime pasimokyti iš Jėzaus. Melskime Jį pagalbos, kad žmonės gyventų taikoje, meilėje ir vieni kitų supratime, dalydamiesi laiku, gėrybėmis su visais kenčiančiais ir vargstančiais šiame pasaulyje.