2020 11 21

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 12, 46–50 „Ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai!“

Ramūnas Mizgiris OFM
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“.
Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“
Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Pagal žydų paprotį žodžiu „brolis“ ar „sesuo“ vadinami ne tik tų pačių tėvų vaikai, bet ir sūnėnai bei dukterėčios, pusbroliai bei pusseserės, įbroliai bei įseserės. Taigi, čia pasakymas „broliai“ gali reikšti ne kraujo broliai, bet tolimesni Jėzaus giminaičiai iš Marijos arba Juozapo pusės.

Pro žmonių minią motinai Marijai ir pusbroliams prasimušti iki jo neįmanoma. Tačiau geros valios žmogus praneša Jėzui apie jo artimųjų atvykimą. O jis atsako: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mt 12, 49–50).

Jėzaus atsakymas pabrėžia, kad Jėzaus šeimą, Dievo tautą, kuria ne fizinis santykis su Jėzumi, bet džiugus klusnumas Dievo valiai. Jėzus nepaneigė ir neišsigynė savo motinos, o tik praplėtė šią sąvoką. Motiną ir brolius bei seseris siejame tik kaip kraujo giminaičius pagal kūną. Čia Jėzus sieja tarpusavio santykius pagal dvasią.

Jėzus aiškiai pasako, jog giminystė nėra žmogiškosios vertės garantija. Žmogaus vertę lemia visa tai, kas yra susiję su Dievo valia ir jos vykdymu. Jono evangelijos prologe sakoma: „Visiems, kurie jį (Jėzų) priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę“ (Jn 1, 12-13).