2020 07 12

Vincas Kolyčius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 13, 1–23 „Sėjėjas išsirengė sėti“

Vincas Kolyčius. Bernardinai.lt nuotrauka

Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais.
Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą.
Kas turi ausis, teklauso!“
———————————————————————————————————————————     [Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“
Jėzus atsakė: „Jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai:
‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau’.
Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.
O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.
Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola.
Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.
Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.]
———————————————————————————————————————————

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – Vincas Kolyčius (1922–2013)

Šiandien Evangelija Dievo žodį lygina su pasėlio grūdu. Čia dirva yra žmogus, sėjėjas – Dievas, o sėkla – Dievo žodis. Pirmajame skaitinyje aiškiai atsiskleidžia viena iš Dievo žodžių ypatybių – jų veiksmingumas: „Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę,.. taip Žodis, išeinąs iš mano burnos, pas mane nesugrįžta bergždžias, įvykdo, ko noriu, atlieka, kam siųstas.“ Derlių duoda tik tas grūdas, kuris krinta į gerai paruoštą dirvą. Gera žemė – tai žmogus, kurio netenkina pasaulio tuštybės, duona ir žaidimai, kuris ilgisi tiesos, kuris ieško gyvenimo prasmės. Šį palyginimą aiškina pats Jėzus. Jis mums parodo įvairius atvejus: paviršutinišką, sausą, uolėtą, išsiblaškiusią ir galiausiai gerą bei atsivėrusią Dievo žodžiui širdį.

Klauskime savęs, kurios rūšies dirva yra mūsų širdis? Ar esame tie, kurie klausome, bet vėliau pamirštame ir leidžiame kitkam užgožti mūsų mintis? Ar esame tie, kurie įsileidžiame žodį tik į paviršių? Tokių žmonių yra labai daug. Kas šiandien yra ta derlinga žemė? Tai krikščionis, kuris pirmiausia trokšta Dievo žodžio, jį myli, rūpinasi jį išgirsti ir suprasti. Derlių duoda tie, kurie pritaiko žodį savo gyvenime, kurie mąsto Dievo žodį ir palieka savo širdyje erdvės jam įsišaknyti, apšviesti jų mintis, sutvirtinti pasiryžimus, kad jie virstų darbais, nešdami palyginime minimą derlių.

Šv. Augustinas savo pamokslą apie Dievo žodžio sėklą užbaigia šiuo paraginimu: „Kol nevėlu, pasikeiskite, išpurenkite dirvą, išrinkite akmenis, išravėkite erškėčius. Nebūkite kaip išdžiūvusi žemė, kurioje meilė negali suleisti šaknų. Jūsų rūpesčiai dėl duonos ir pramogų tenenustelbia gero pasėlio, kurį Viešpats sėja jumyse. Tad būkite gera dirva!“