Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 13, 31–35 „Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin nuotrauka/Bernardinai.lt

Jėzus pateikė miniai dar vieną palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.
Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
Visa tai Jėzus bylojo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta: „Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien Bažnyčia mini šventuosius Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus. Kaip tinkamai parinkti šiandienos Mišių skaitiniai – Jėzus palyginimu moko savo klausytojus, kaip auga ir bręsta grūdai.

Marijos tėvai augino ją pagal protėvių mokslą ir papročius. Dievui skirta svarbiausioji vieta jų gyvenime, ir vėliau girdėsime Mariją giedant jos Magnificat, jos padėką Dievui: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“ Tikėjimo grūdas, tikėjimas Dievu tikrai augo Mergelėje Marijoje.

Mums taip pat per Krikštą duotas tasai tikėjimo grūdas, tačiau kaip ir visas sėklas jį dera laistyti, puoselėti ir prižiūrėti. Ar reflektuojame tą tikrovę, branginame savo tikėjimą ir dėkojame Dievui už šią dovaną? Gal esame panašūs į aukso veršį pasidirbinusius žmones? Ar negarbiname kitų dievų savo gyvenime – pinigų, ambicijų ir t. t.?

Dėkokime Dievui už šią didžią tikėjimo grūdo dovaną, branginkime ją, maitinkime malda ir geru krikščionišku gyvenimu. Padėkime kitiems atrasti nuostabią tikėjimo dovaną, kuri drąsina daryti gera, padėti vargšams ir bėdų ištiktiesiems, dalintis tuo, ką turime su kitais ir užtarti malda stokojančius.