2020 08 02

Kun. Deimantas Braziulis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 14, 13–21 „Visi pavalgė iki soties“

Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė sergančiuosius.
Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto“.
Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti“.
Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis“.
Jėzus tarė: „Atneškite man juos“.
Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Ir visi pavalgė iki soties. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, neskaitant moterų ir vaikų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

Nėra reikalo jiems skirstytis. Jūs duokite jiems valgyti. Šis Jėzaus pasakymas yra Jo noras, kad žmonės būtų kartu, kad neitų ieškoti maisto kitose vietose ir kad pats Jėzus nori juos pamaitinti.
Dievas, sukūręs žmogų, žino, kad tik Jis vienintelis galį jį pamaitinti. Kitur žmogus nebus sotus ir neras gyvenimo pilnatvės. Jėzus tai puikiai žino. Todėl Jėzaus gydymas, tas dieviškas veiksmas yra liudijimas Dievo noro atstatyti santykį tarp Dievo ir žmogaus. Atsatyti tai, ką nuodėmė yra sugriovusi ir sužalojusi.

Atstatymo ir išgydymo nepakanka, kad žmogus būtų pajėgus išsilaikyti tikėjimo kelionėje. Jam reikalingas maistas, kuris duoda jėgų ir atnaujina. Jėzus šitą dalį patiki mokiniams sakydamas, kad jūs duokite jiems valgyti.

Šiandien Jėzus ir toliau gydo, o Bažnyčia maitina. Bažnyčiai Jėzus patikėjo daug gero maisto: Dievo Žodis, Eucharistija, sakramentai įvairūs palaiminimai. Visa tai turi galią pamaitinti žmogų ir suteikti jam jėgų. Todėl nėra reikalo mums skirstytis ir ieškoti kitur maisto. Domėjimasis ezoterika, Rytų religijomis ir panašiais dalykais duoda tik sumišimą, bet nepamaitina mūsų. Tik Jėzus turi tai ko mums iš tikrųjų reikia.

Bernardinai.lt archyvas