2020 08 09

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 14, 22–33 „Liepk man ateiti pas tave vandeniu“

Bernardinai.lt nuotrauka

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.
Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti.
Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“
Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“.
Jis atsakė: „Eik!“
Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“
Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.
Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Dabar kaip ir anuomet reikia, kad Jėzus prispirtų savo mokinius irtis į kitą krantą. Kitas krantas yra priešingas šiam krantui, kuriame minia buvo pasotinta Jėzaus padalinta duona, o mokiniai pasotinti buvimo savo Mokytojo artumoje privilegija.

Dabar Jėzus lieka čia – žmonių ir savo Tėvo artumoje, o mokiniai turi irtis patys, stiprinami vien drąsinančiu Dievo Sūnaus Žodžiu.

Akivaizdu, kad šio pasaulio vertybių logikos užvaldyta jūra negali būti mokiniams draugiška, dėl to mokiniai yra užvaldomi baimės. Mokinius apimanti baimė yra tokia, kad net Jėzaus artėjimas vandeniu jiems atrodo lyg šmėkla.

Mums blaškomiems šio pasaulio reklaminių šūkių Jėzaus pasiūlytas gyvenimo būdas evangelija vaidenasi lyg šmėkla. Esame panašūs į apaštalą Petrą, kuris mėgina gyventi Jėzaus pasiūlytu tarnystės gyvenimu pasaulio egoizmo triukšmo įaudrintoje jūroje, tačiau greitai suabejoja, ar tikrai tai yra jo kelias ir jo gyvenimas. Ar tikrai Jėzaus asmenyje įkūnyta Evangelija yra tas kelias, ta tiesa ir tas gyvenimas, kuris yra skirtas man?

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.