2021 02 22

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“
Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“.
Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“
Tada Petras prabilo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“
Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Draudimo kompanija „Prudential“ savo logo yra pasirinkusi Gibraltaro uolą, kaip stabilumo, galios ir ilgaamžiškumo ženklą. Ši draudimo kompanija visiems savo klientams siekia perduoti žinią, kad ji čia bus visada ir kad klientai pasitikėtų jos pažadais.

Kristus Simoną Petrą tapatina su uola, ant kurios pastatys savo Bažnyčią. Uolos įvaizdis iškyla Jėzaus pokalbyje su mokiniais. Jis klausia: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Mokiniai pateikia įvairių atsakymų. Tada jis klausia: „O kuo jūs mane laikote?“ Simonas Petras atsako: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus.“ Tada Jis kreipiasi į Petrą (tikriausiai tai buvo pravardė, nes Petros gr. k. reiškia „uolėtas“) ir pažada pastatyti savo Bažnyčią ant šios uolos. Ji stovės taip tvirtai, kad jos nenugalės jokios blogio jėgos. Tai reiškia, kad Bažnyčia pastatyta ant Petro bus stabilumo, galios ir amžinumo garantas.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Daugeliu atžvilgiu Petras kaip žmogus nebuvo tvirtas. Jis ne kartą parodė menką tikėjimą. Tris kartus išsigynė savo mokytojo. Kartą Jėzus pavadino jį „Šėtonu“. Petras taps tikra „uola“ tik susitikęs su prisikėlusiu Kristumi. Šis susitikimas padarys Petrą drąsiu Evangelijos skelbėju. Velykų slėpinio šviesoje Petras taps nusidėjėlio, kuriam buvo atleista, pavyzdžiu, ir uola, ant kurios bus pastatyta Kristaus Bažnyčia. Jeigu Dievas svyruojantį ir impulsyvų Petrą iškėlė kaip tvirtumo simbolį ir padarė Bažnyčios pamatu, neabejotinai Dievas gali perkeisti kiekvieną iš mūsų.

Petras visada stengėsi pasitikėti Kristumi, tačiau tik po Velykų jo pasitikėjimas tapo tvirtas. Kristaus prisikėlimo šviesoje žvelkime į savo gyvenimo bei pasaulio įvykius ir atpažinkime čia esantį ir veikiantį Kristų. Jeigu visada turėsime Jį savo akiratyje, tai tapsime uola ir atrama tiems, kurie Jo ieško.