Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 08 11

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 18, 21 – 19, 1 „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“

Petras, priėjęs prie Jėzaus, paklausė: „Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“

Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

Todėl su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė jį parduoti kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: „turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu.“ Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.

Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugų, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: „Atiduok skolą!“ Puolęs ant kelių, draugas maldavo: turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu“. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.

Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: „Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!“ Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą.

Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.

Pabaigęs šias kalbas, Jėzus pasitraukė iš Galilėjos ir atėjo į Judėjos sritį, anapus Jordano.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinio komentaras

Kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? (Mt 18, 21)

Panašus klausimas dažnai kyla ir mums. Kiek kartų turiu susitaikyti su savo brolio, sesers, vyro ar žmonos įpročiais, kalte, nuodėme? Kasdien jie atsiprašinėja už savo apsileidimus ar netyčinius darbelius ir, rodos, nuoširdžiai prisipažįsta nusikaltę, apgailestauja. Bet jei tikrai gailėtųsi, liautųsi taip elgęsi.

Petrą, matyt, ne kartą buvo išerzinęs brolis: prastai suvynioja tinklus, tie susipainioja, ir laimikis nuplaukia. Kitą sykį atsisako taisyti suplėšytą tinklą. Paskui atsiprašo, bet kitą kartą vėl viskas iš naujo. Ūmaus būdo Petrui turbūt ir vieno ar kito apaštalo silpnybes, išsišokimus buvo sunku pakęsti.

Jėzus nepamokslauja Petrui, neaiškina, kad ne tik jam tenka daugybę sykių atleisti savo broliams, bet kad ir kiti priversti vis pakęsti jo silpnybes. Jėzus papasakoja palyginimą apie skolininką ir taip Petro dėmesį nukreipia nuo brolio kalčių į tą gailestingumą, kurį apaštalas pats ne sykį patyrė.

Nors Tėve mūsų maldoje sakome: „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“, Dievas su mumis elgiasi švelniau, nei mes vienas su kitu. Mums vis tenka prašyti Jo atleidimo: ir mintyse, ir maldoje, ir prie klausyklos langelio. Šis paskutinis žingsnis reikalauja sukaupti visą drąsą ir nepasiduoti gėdai. Ak, kaip Dievas džiaugiasi, kai grįžtame į Jo glėbį! Kad ir kiek būtume nusidėję, Jis džiūgauja mus matydamas ir trokšta padėti mums pakirsti nuodėmės struktūras mūsų gyvenime. Dievas siūlo savo beribę malonę, jei mes bent kiek pasistengiame pasikeisti į gera.

Petras, klausydamas šio palyginimo, veikiausiai atpažino save. Ir mes galime čionai save atpažinti. Nė vienas nenorėtume atsidurti beširdžio skolininko vietoje. Nuolatos mums atleidžiantis Dievas tikisi, kad ir mes būsime tokie pat gailestingi kaip Jis (plg. Lk 6, 36).

Kai jaučiamės nepajėgiantys atleisti, melskime Dievą išlaisvinti iš nuoskaudų. Semkimės jėgų iš to, kuris niekada nepavargsta atleisti. Šventasis Petras mielai mus užtars, jei tik kreipsimės į jį pagalbos.

Viešpatie, dėkoju Tau už tokį didį gailestingumą, kurį man parodei. Padėk man jį skleisti šalia esantiems.

„ŽODIS tarp mūsų“  2021 m. kovas–balandis

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.