2022 01 07

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 4, 12–17. 23–25 „Dangaus karalystė čia pat!“

Unsplash.com nuotrauka

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
„Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“.
Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“

Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus – demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaras

Šie žodžiai turėtų būti girdėti. Jėzus ne pirmasis juos pasakė. Jonas Krikštytojas tais pačiais žodžiais kvietė atgailoti, kad žmonės galėtų patirti Dievo Karalystės pilnatvę. Jie turėjo ruoštis priimti išganymą, jiems pažadėtą per ateinantį Mesiją. Galime sakyti, kad Jonas ypač pabrėžė pirmąjį Evangelijos žinios žodį: atsiverskite!

Jėzus tęsė nuo ten, kur Jonas sustojo. Jis žmonėms rodė, kokia yra Dievo Karalystė, į ką ji panaši. Rodė ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ir Galilėjos žmonės pirmieji išvydo Karalystę, rodomą darbais – išgydymais, išlaisvinimais ir iš Sūnaus spinduliuojančia Tėvo meile. Susitikę Jėzų, žmonės sutikdavo ne tik Dievo Sūnų, bet ir Dievą Tėvą. Jie matydavo Jo meilę, ir ta meilė keitė jų gyvenimą.

O kaip tu? Ar gali sakyti, kad tavo gyvenimas byloja Dievo meilę? Jo Karalystės galybę? O gal nuvertini save, sakai, kad esi tiesiog eilinis žmogelis?

Negalvok taip! Tu nesi eilinis. Esi Tėvo vaikas. Jis tau suteikė savo Dvasios dovaną. Esi Jo šventumo indas. Tavo žodžiai ir gyvenimo liudijimas gali keisti žmonių širdis.

Dievo Karalystę liudyti galima tūkstančių tūkstančiais būdų, bet liudijant viena yra pastovu – pasitikėjimas. Niekas geriau neliudija Karalystės kaip Dievu pasikliaujanti širdis, tokia širdis, kuri visus iššūkius, išmėginimus ir net gyvenimo tragedijas priima žvelgdama į Viešpatį, melsdama Jo pagalbos ir vadovavimo. Niekas galingiau neliudija kaip žmogus, savo liūdnumą, pyktį, širdgėlą ir nesėkmes atiduodantis Viešpačiui ir randantis malonę pakilti virš jų, pažinti ramybę.

Šiandien melsdamiesi leiskite Jėzui jums pasakyti, kad Dievo Karalystė yra jumyse. Leiskitės Jo įtikinami, kad galite skleisti Jo Karalystės šviesą kiekvienam sutinkamam žmogui.

Viešpatie, trokštu būti Tavo šauklys. Suteik man ramybės dovaną, kad galėčiau skelbti Tavo Karalystę.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2013 sausis–vasaris