2020 06 10

Kun. Robertas Urbonavičius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Kun. Robertas Urbonavičius. Asmeninės feisbuko paskyros nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.
Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.
Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Įstatymas ir malonė. Atrodytų dvi nesuderinamos priešingybės.

Ypač šiais laikais skelbiama, kad Kristus atėjo tam, kad būtume laisvi nuo mus varžančių taisyklių bei kanonų. Dažnai linkstama Taisyklių bažnyčią priešpriešinti Gailestingumo bažnyčiai.

Tačiau šiandien Evangelijos ištraukoje girdime, jog Viešpats atėjo tam, kad įvykdytų visą Įstatymą, su visomis jo taisyklėmis. Ar tai neprieštarauja Jo Gerajai Naujienai?

Tačiau kokia yra Įstatymo paskirtis? Pats savaime jis yra bevertis. Jis yra tik kopėčios, skirtos tiems, kurie trokšta kopti pas Dievą. Įstatymas nėra tikslas. Įstatymas ir kanonai neišgano. Jie yra tik pagalba tam, kuris trokšta tobulai mylėti Dievą.

Atlikdami tik tai, kas privaloma, išpildydami taisykles, mes tampame samdiniais, Dievui atiduodančiais Jam priklausiančią dalį, tikėdamiesi už tai gauti mums priklausančias malones.

O Viešpats trokšta, kad visa atliktume ne iš prievolės, ne iš nuodėmės baimės, bet iš meilės.

Tik tuomet iš tiesų būsime Jo mokiniai. Tik taip būsime įvykdę visą Įstatymą.