2021 02 25

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo:
„Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir
beldžiančiam atidaroma.
Argi atsiras jūsų tarpe žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Taigi, jeigu jūs, būdami nelabi, vis dėlto mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jų prašo.
Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai ir yra įstatymas ir Pranašai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

„Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta.“ Kyla klausimas, kas yra malda.

Dažnai maldą suprantame kaip atvirumą kažkam didingesniam, kas yra anapus, atvirumą jėgai, viršijančiai mūsų pačių galią, buvimą, supratimą. Tai atvirumas didingesniam grožiui, džiaugsmui, primenantis aikčiojimą nuo snieguotų kalnų viršūnių didingumo arba vasaros nakties žvaigždėto dangaus begalybės.

Toks maldos supratimas randamas Senajame Testamente ir toli gražu nėra išsemtas. Tuo tarpu Naujajame Testamente randame kitokį maldos apibūdinimą. Jėzus mokiniams atskleidžia savo santykį su Dievu kaip mylinčiu Tėvu. Jis moko kreiptis į Dievą žodžiais „Tėve mūsų“. O prisikėlęs liepia Marijai Magdalietei eiti sakyti „mano broliams“: „Aš einu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą“ (Jono 20:16, 17). Jėzus karu su visais savo sekėjais dalijasi nauja tapatybe ir jos teikiama nauda. Jis nori patraukti visus į artimą bendravimą su Dievu, kokį Jis pats turėjo. Todėl tik Jėzuje iš Nazareto mes turime intymų santykį su Dievu, kurį vadiname savo Tėvu. Jis patikina mokinius, kad dangiškasis Tėvas duos jiems tai, ko prašo.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Katalikų Bažnyčios katekizme randame tokį maldos apibūdinimą: „Malda yra sielos pakilimas Dievo link arba prašymas iš Dievo jo valią atitinkančių gėrybių. Ji visada yra žmogaus pasitikti ateinančio Dievo dovana. Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų tėvu, jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.“