2020 06 26

Kun. Jacek Paszenda, SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 8, 1–4 „Jei nori, tu gali mane padaryti švarų“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės, maldaudamas: “Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų”. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: “Noriu, būk švarus!” Ir tuojau raupsai išnyko.
Jėzus pridūrė: “Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti”.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda, SDB

Tai, kas atkreipia mano dėmesį šios dienos Evangelijos ištraukoje, yra kuklus raupsuotojo  kreipiamasis: „Viešpatie, jei panorėsi…“ Iš pirmojo žvilgsnio tas prašymas atrodo keistas. Kaipgi Jėzus nenorėtų padėti ar išgydyti? Kartais galvojame, kad Dievas, kad Jėzus turėtų mus visus gydyti, visiems padėti, visiems pagelbėti, jokių prašymų neatmesti. Galvojame, jog Jisai geras visiems! Dažnai taip meldžiama: Dieve duok, Dieve, padėk, Jėzau gelbėk… O tada, kai negauname to, ko prašome (turėčiau pasakyti – reikalaujame!), pykstame ant Jo.

Ar Dievo gerumas turėtų Jį priversti kiekvienoje situacijoje mums padėti taip, kaip MES NORIME ar MES PRAŠOME? Jokiu būdų negalime elgtis su Juo kaip su mūsų samdiniu ar darbuotoju, kuris turėtų patenkinti visas mūsų užgaidas, arba paslaugas teikiančia įmone.

Raupsuotojo prašymas yra visiškai teisingas. Prisiminkime Jėzaus maldą Alyvų sode: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ (Lk 22, 42). Ir pats Jėzus mus išmokė melstis: teesie Tavo valia… Raupsuotojo „jei panorėsi…“ rodo visišką atsidavimą į Jėzaus rankas, atsidavimą Jo valiai! Mes turėtume išmokti melstis panašai – o ne bejausmiškai ir automatiškai kartoti Viešpaties maldą!