Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 01 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Naujasis Lietuvos pranciškonų provincijolas kun. E. Darulis OFM: turime būti žmonių broliais

Kun. Evaldas Darulis OFM. Evgenios Levin / „Bernardinai.lt“ nuotrauka

Kretingoje vykstančioje kapituloje Mažesniųjų brolių ordinas (pranciškonai) išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo kun. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM.

Aktyvumu, draugiškumu ir paprastumu garsėjantis vienuolis iki šiol buvo Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas. Nauji vienuolynų vadovai ir parapijų klebonai bus renkami kitą savaitę.

Pranciškonai antradienį išsirinko ir br. Evaldo pagalbininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos nariais – išrinkti kun. Paulius Bytautas OFM, kun. Andrius Dobrovolskas OFM, kun. Tomas Žymantas OFM ir kun. Alvydas Virbalis OFM.

Naujoji pranciškonų Lietuvoje vadovybė. Iš kairės: kun. Tomas Žymantas OFM, kun. Tomas Dobrovolskas OFM, provincijolas kun. Evaldas Darulis OFM, viceprovincijolas kun. Andrius Nenėnas OFM, kun. Paulius Bytautas OFM ir kun. Alvydas Virbalis OFM.

Ir toliau bus galima kreiptis

„Pavedu save Dievui, kad Jis laimintų šį kelią. Kad galėčiau tinkamai ir teisingai tarnauti broliams. Kad Jis leistų toliau gyventi paprastai, nuolankiai – ir kartu mokėti administruoti provinciją, įsiklausyti į brolius Lietuvoje, jų poreikius. Tai – pati pradžia. Manau, kad pirmieji mėnesiai bus tie, per kuriuos ir mokysiuosi, kaip tą daryti“, – pirmosiomis mintimis tapęs provincijolu dalijasi br. Evaldas.

Naujasis Lietuvos pranciškonų vyresnysis ir toliau gyvens Vilniuje – tačiau Bernardinų parapijos maldos grupeles ir kitas veikiančias iniciatyvas (kurių iš viso yra beveik 60) „perduos“ būsimam naujam klebonui: „Bet jeigu žmonės į mane kreipsis – ten, kur tik būsiu, niekada neatsakysiu nei maldos, nei susitikimo.“

Kokią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvoje viziją turi br. Evaldas? „Manau, kad yra svarbu tęsti daugybę dalykų, kuriuos jau yra pradėjęs ligšiolinis provincijolas Algirdas Malakauskis. O mūsų pagrindinė misija neatsiejama nuo Bažnyčios mokymo ir šv. Pranciškaus dvasingumo – būti žmonių broliais, tarnauti jiems, gyventi tiesoje ir skelbti Evangeliją bei meilę.“

„Esu laimingas“

„Dėkoju Dievui už tai, kiek esu gyvenime patyręs. Jeigu daugiau nebepavyktų niekur išvažiuoti ir reikėtų daryti tik tai, ką darau dabar, – jausčiausi paragavęs visko gyvenime“, – duodamas interviu sakė lapkritį 50-ąjį gimtadienį atšventęs E. Darulis. Jis „Bernardinams“ papasakojo apie savo pašaukimą, jaunystę ir pomėgius, kurių turi daugybę.

„Labiausiai dėkoju Dievui, kad esu brolis pranciškonas. Aišku, labiausiai padėkoti noriu mamai, kad ryžosi mane pagimdyti, kad kartu su tėveliu mus, vaikus, augino ir mylėjo. Daug dalykų įvyko iki įstojimo į ordiną – turėjau įvairių planų. Daug metų tiesiog net minties nebuvo, kad būsiu vienuolis pranciškonas, bet, kai 1994 m. įsėdau į tą karietą, taip ir likau (šypsosi).

Buvo visko – ir išbandymų, kaip ir visiems. Bet būdamas pranciškonu esu laimingas“, – sako vienuolis.

Kun. Evaldas Darulis OFM. Bernardinai.lt nuotrauka

***

Brolio Evaldo biografija

Br. Evaldas  gimė ir užaugo Ukmergėje, čia mokėsi 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau – Ukmergės aukštesniojoje mokykloje  įgijo  techniko-elektriko specialybę. 1990 m. dirbo  Jūžintų kolūkyje, 1991–1993 m. – Ukmergės bandomajame  linų fabrike  elektriku.

1993–1994 m. buvo Užpalių vidurinės, Ilčiukų, Kaniukų ir Vilučių pradinių mokyklų  tikybos mokytoju.

1994 m. rugsėjo  7 d. pradėjo postulantatą Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. 1994–1995 m. mokėsi VDU Teologijos fakulteto  Šv. Antano kolegijoje Kretingoje, o nuo 1995 m. gegužės mėn. pradėjo pranciškonišką vienuolinę formaciją Pizos mieste Italijoje. 1996–1997 m.  perėjo noviciato formaciją La Vernos šventovės Bazilikos pranciškonų vienuolyne, Italijoje.

1997 m. rugsėjo 6 d.  davė pirmuosius vienuolinius  įžadus La Vernos šventovės Bazilikoje Areco mieste Italijoje, o lygiai po metų – laikinuosius vienuolinius įžadus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai Bažnyčioje.

1997–1999 m. br. Evaldas mokėsi Italijoje – čia  vyko jo bakalauro studijų pradžia –  filosofijos studijos „S. Guglielmo di Malavale“ filosofijos ir teologijos institute Groseto  mieste.

2000 m. rugsėjo 6 d. davė amžinuosius vienuolinius įžadus Toronte, Kanadoje.

2001 m. rugpjūčio 18 d.  br. Evaldas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai Bažnyčioje Kretingoje buvo pašventintas diakono tarnystei.

2001–2002 m. br. Evaldas mokėsi  toliau – vyko jo bakalauro studijų pabaiga – filosofijos-teologijos studijos Centrinės Italijos Teologijos fakultete, Florencijoje. Įgytas teologijos mokslų bakalauro laipsnis. Tuo pat metu (2001–2002 m.) mokėsi  Urbaniano universitete Romoje ir įgijo Praktinės teologijos ir Kanonų teisės bakalauro diplomą.  2002 m. spalio 19 d.  br. Evaldas La Vernos šventovės  Bazilikoje Areco mieste, Italijoje, buvo įšventintas kunigu.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Nuo 2003 m.  spalio mėn. iki  2013 kovo mėn. 4 d. br. Evaldas buvo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno brolis.  Devynerius metus (2004–2013 m.) jis atliko klebono tarnystę Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje.

Br. Evaldas taip pat yra buvęs Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresniojo pavaduotoju  ir namų ekonomu, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro dvasiniu konsultantu, užsiėmimų vadovu, Klaipėdos universitetinės ligoninės Onkologijos skyriaus kapelionu.

2016 m. vienuolis paskirtas Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonu, dvasiškai palydi paties inicijuotą anoniminę LGBT+vaikus auginančių tėvų ir jų vaikų savitarpio pagalbos grupę.

2022 m. sausio 11 d. paskirtas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru.

Bernardinai.lt, ofm.lt ir onkocentras.lt informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite