2021 02 20

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Pal. Jacinta Marto – apsireiškimo Fatimoje liudininkė

Vasario 20 d. minime pal. Jacintą Marto (1910-1920), vieną iš Fatimos regėtojų.

Tai jauniausioji Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje liudytoja.

Švč. M. Marijos apsireiškimai Fatimoje, Portugalijoje, yra vieni garsiausių ir aktualiausių. Rožinio karalienė, pasirodžiusi (pirmą kartą apsireiškė 1917 m. gegužės 13–ąją trims piemenėliams Fatimos kaime) prašė vaikų – Jacintos, Pranciškaus ir Liucijos – maldos ir atgailos už nusidėjėlių atsivertimą. Tai visada išlieka vienomis iš svarbiausių Dievo Sūnaus mokymo tiesų.

Pirmojo apreiškimo metu Marija paprašė vaikų, kad jie pusę metų grįžtų į šią vietą kiekvieno mėnesio 13 dieną. Taip pat ji prašė išmokti juos rašyti, skaityti, kalbėti rožinį, kad jie galėtų melstis už taiką pasaulyje ir karo pabaigą.

Tuo metu Europa buvo įsitraukusi į kruviną karą, Portugalijoje vyravo politinė suirutė. Nuvertusi monarchiją 1910 m., vyriausybė netrukus išsklaidė religines bendruomenes. Dievo Motina prašė melstis ir už Rusijos nusidėjėlių atsivertimą. Čia neseniai buvo nuverstas caras Nikolajus II, o į valdžią atėjo komunistai.  Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį pusę metų. Į paskutinį Marijos apsireiškimą 1917 m. spalio 13 susirinko iki 90 000 žmonių.

Pal. Jacinta Marto

Mažiau nei po 2 metų Pranciškus mirė nuo gripo savo šeimos namuose. Jis buvo palaidotas parapijos kapinėse, o vėliau perlaidotas Fatimos bazilikoje 1952 m.

Jacinta mirė nuo gripo Lisabonoje 1920 m., aukodama savo kentėjimus už nusidėjėlių atsivertimą, taiką pasaulyje ir Šventąjį Tėvą. Ji buvo perlaidota Fatimos bazilikoje 1951 m.

Jų pusseserė Liucija tapo karmelite vienuole ir buvo dar gyva, kai 2000 m. Jacinta ir Pranciškus buvo beatifikuoti. Sesuo Liucija mirė 2005 m. vasario mėn., būdama 97 metų amžiaus.

Bažnyčia 1930 metais oficialiai patvirtino apsireiškimų tikrumą ir ne tik leido, bet ir pradėjo skatinti pamaldumą į Fatimos Mariją.

Bažnyčia visad atsargiai žiūri į apsireiškimus, kol juos patvirtina, tačiau daugybė žmonių liudija, kaip pasikeitė jų gyvenimai Fatimos Dievo Motinos dėka.

Dabar Fatimos Dievo Motinos šventovę kasmet aplanko iki 20 milijonų žmonių.