Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 07 29

Vaidotas Žukas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Palaimintasis Teofilius ir jo pamotė Ona Matulionienė

Vysk. Teofilius Matulionis savo šeimos apsupty.
Vysk. Teofilius Matulionis savo šeimos apsupty. Mergaitė su kaspinu – Danutė Baruolytė su mama Elžbieta Matulionyte-Baruoliene. Apačioje centre – močiutė Ona Matulionienė. Dešiniau – vyskupo sesuo Grasilda Matulionytė (1878–1970). Viršutinėje eilėje iš dešinės – svainis Jonas Baruolis, brolis Antanas Matulionis. Kairėje virš vysk. T. Matulionio – jo brolis Jurgis Matulionis (su ūsais). Karlo Baulo nuotraukos fragmentas. Ekonominės karių bendrovės fotostudija, Kaunas, 1934 m.

Teofiliaus Matulionio motina Ona Juočepytė-Matulionienė (1855–1877) mirė, kai Teofiliui buvo ketveri.

Mama palaidota Alantos kapinėse. Po pusmečio tėvas Jurgis Matulionis (1833–1911) vedė kitą moterį – Oną Savickaitę-Matulionienę (1853–1939) iš Utenos krašto, Leliūnų kaimo. Jų dukrelė Grasilda Matulionytė gimė 1878 m. ir buvo pakrikštyta taip pat Alantoje (bažnyčios metrikai liudija, kad šios mergaitės krikšto motina buvo J. Matulionio velionės žmonos motina Juočepienė, t. y. Teofiliaus močiutė). Su pirmąja žmona tėvas Jurgis turėjo tris sūnus (Teofilius – antrasis), su antrąja – dar septynis vaikus.

Teofiliaus pamotė O. Matulionienė buvo labai rūpestinga moteris, mylėjusi ir auklėjusi visus 10 vaikų vienodai (tiesa, sūnelis Kazimieras mirė mažas). Matulionių giminės fotoarchyve yra O. Matulionienės figūrinis portretas su nepamainoma skarele. Nuotraukos reverse – kažkurio iš vaikų užrašas: Mūsų ramybė, 1923 m. Mamytė Ona nedarė jokio skirtumo tarp savų ir ne savo gimdytų. Visa tai ji įskiepijo ir Teofiliui. Matulioniams visi visiems buvo tikrieji. Tą liudija ir išlikę vyskupo laiškai, ir išsaugotos bei vis pasipildančios šeimos fotografijos, kai kurios – su vyskupo dedikacijomis broliams ir sesėms.

1936–1943 m. vyskupas T. Matulionis buvo Kauno seserų benediktinių kapelionas. Yra išlikusi iškalbinga geros kokybės nuotrauka, kur vysk. Teofilius kažkokios šventės proga į vienuolyno kiemą sukvietė bendrai nuotraukai 70 žmonių ((žr. knygoje Palaimintasis vyskupas kankinys TEOFILIUS MATULIONIS Blessed Bishop Martyr, 2019. 62–63 p.). Nors Vatikano II susirinkimas, demokratizavęs dvasininkų santykius su pasauliečiais, vyko gerokai vėliau (1962–1965), vysk. Teofilius jau anuomet savo šeimą – seserį, kelias brolienes ir svainį susodino pirmoje eilėje savo kairėje, o pamotę kartu su brolio Jeronimo uošve Julija Markevičiene – savo dešinėje, tarp kunigų. O sesutės vienuolės ir kiti svečiai – už jų nugarų.

2020 m. liepos viduryje teko lankytis Kaune pas pal. Teofiliaus dukterėčią Danutę Baruolytę-Meškinienę (g. 1932 m.). Ji parodė pluoštą vertingų, dar nematytų nuotraukų – su vyskupu ir savo tėvų – vyskupo sesers Elžbietos Matulionytės-Baruolienės (1895–1976) ir jos vyro – Lietuvos karininko Jono Baruolio (1894–1983) portretų. Vyskupo svainis J. Baruolis buvo kariuomenės ryšių bataliono pulkininkas leitenantas.

Danutė Baruolytė-Meškinienė (g. 1932 m.) – Teofiliaus Matulionio dukterėčia
Danutė Baruolytė-Meškinienė (g. 1932 m.) – Teofiliaus Matulionio dukterėčia, vyskupo sesers Elžbietos duktė, 2020 m. liepą. Vaidoto Žuko nuotrauka
Nuotraukos reverse – užrašas: Velykų šventės 1935 m. balandžio 21 d. Priekyje – Danutė ir jos brolis Algimantas Jonas. Už jų – tėvai: karininkas Jonas Baruolis ir Elžbieta Matulionytė-Baruolienė. Danutės Baruolytės-Meškinienės asmeninio archyvo nuotrauka
Kryžiaus šventinimas Teofiliaus Matulionio brolio Jeronimo namuose,
Kryžiaus šventinimas Teofiliaus Matulionio brolio Jeronimo namuose Aukštojoje Panemunėje 1936 m. Priešais vyskupą – Danutė Baruolytė, šalia jos – Vytautas Matulionis ir Laimutė Matulionytė. Grupės centre su šviesia skarele – Ona Matulionienė. Danutės Baruolytės-Meškinienės asmeninio archyvo nuotrauka

Bene įdomiausias iš nematytų nuotraukų yra kadras iš vyskupo pamotės Onos Matulionienės laidotuvių 1939 m., kurios įvyko Aukštosios Panemunės kapinėse, Matulionių šeimos kape. Nuotrauką padarė į laidotuves pakviesta studija Foto-Šuro Šančiai, kurios logotipinis įspaudas matyti dešiniajame apatiniame aprėminančio pasparto kampe.

T. Matulionis prie karsto stovi iškilmingai, su mitra ant galvos. Dešinėje vyskupo – laidotuvėse dalyvaujantys dvasininkai. Kairėje – Matulionių šeima: vyskupo sesuo Grasilda (tamsia skarele), brolis Jeronimas (karininko uniforma) su žmona Emilija. Prie patarnautojo su kamža – vyskupo sesuo Elžbieta, už jos – svainis J. Baruolis. Dar kairiau – iš Vilniaus atvykęs vyskupo brolis Antanas Matulionis. Bažnytinė palyda stovi su gedulinėmis vėliavomis. Priekyje tarp vaikų – ir nuotrauką išsaugojusi vyskupo dukterėčia Danutė.

Pal. Teofiliaus Matulionio pamotės Onos Matulionienės laidotuvės
Pal. Teofiliaus Matulionio pamotės Onos Matulionienės laidotuvės Kaune, Aukštosios Panemunės kapinėse. Kairėje vyskupo – jo sesuo Grasilda (tamsia skarele), brolis Jeronimas (karininko uniforma) su žmona Emilija. Prie patarnautojo su kamža – vyskupo sesuo Elžbieta (su srybėlaite), už jos – svainis Jonas Baruolis. Dar kairiau – iš Vilniaus atvykęs vyskupo brolis Antanas Matulionis. Priekyje – vyskupo dukterėčios ir sūnėnai. Tarp vaikų – ir nuotrauką išsaugojusi Danutė. Fotostudija „Foto-Šuro Šančiai“, 1939 m. Danutės Baruolytės-Meškinienės asmeninio archyvo nuotrauka

Teofilius Matulionis palaimintuoju paskelbtas prieš trejus metus (2017 06 25), bet iki šiol kai kurios viešos vyskupo biografijos tebeskelbia, kad palaimintasis buvo našlaitis ir turėjo du brolius – ir viskas. Laikas ištaisyti ir klaidų nebekartoti.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite