2020 07 15

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Saleziečių pradininko Lietuvoje kun. A. Skelčio atminimo renginys

Saleziečių pradininkas Lietuvoje kun. Antanas Skeltys (1884–1960)
Saleziečių pradininkas Lietuvoje kun. Antanas Skeltys (1884–1960). Saleziečių nuotrauka

Liepos 28 d. sukanka 60 metų nuo saleziečių pradininko Lietuvoje kun. Antano Skelčio mirties.

Lietuvos saleziečių šeima kviečia prisijungti prie atminimo renginio Griškabūdyje (Šakių r.), kur liepos 25 d. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios už kun. Antaną Skeltį. Jas celebruos J. E. kard. Sigitas Tamkevičius SJ, kuris asmeniškai pažinojo garbingąjį kunigą, koncelebruos kun. A. Skelčio giminaitis Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, Lietuvos saleziečiai iš Vilniaus ir Telšių bendruomenių, kiti saleziečių šeimos nariai ir bičiuliai kunigai. Šv. Mišias tiesogiai transliuos Marijos Radijas. Giedos Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos choras (vad. Vitalija Valiukevičiūtė). Po šv. Mišių bus trumpa malda prie kun. A. Skelčio kapo Griškabūdžio kapinėse.

Antanas Skeltys SDB (1884 m. sausio 5 d. Žalvėderiai, Griškabūdžio valsčius, Šakių apskritis – 1960 m. liepos 28 d. Leipalingis) – kunigas, saleziečių pradininkas Lietuvoje. Gimė Onos ir Jono Skelčių šeimoje, turėjo keturias seseris ir tris brolius. 1902 m. išvyko pas saleziečius į Italiją, į Ivrėjos saleziečių įstaigą. 1906 m. rugsėjo 29 d. tapo saleziečiu. 1914 m. rugpjūčio 5 d. baigė teologijos studijas ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Veronos saleziečių įstaigoje, 1920 m. tapo Estės saleziečių įstaigos dvasios tėvu.

Kunigas A. Skeltys karštai troško įdiegti saleziečių pradininko šv. Jono Bosko charizmą Lietuvoje. 1927 m. kun. A. Skelčiui pavyko gauti lietuviams Perosa Argentina saleziečių įstaigą, kuriai jis vadovavo iki 1934 m. Tais metais su būreliu saleziečių kunigas A. Skeltys grįžo į Lietuvą ir Vytėnuose, netoli Jurbarko įkūrė pirmąją Lietuvoje saleziečių įstaigą. 1934 m. ten įkurtas saleziečių vienuolynas. Jo rūpesčiu buvo išleista „Pal. kun. Jono Bosko biografija“, pradėtos leisti „Saleziečių žinios“ lietuvių kalba, pats kunigas Antanas rūpinosi naujų pašaukimų ugdymu.

Antrosios bolševikų okupacijos metu kun. Skeltys buvo ieškomas suimti ir slapstėsi beveik dešimtmetį, vis dėlto 1954 m. vasaros pabaigoje suimamas. Išvežtas į Druskininkus, o vėliau į Vilnių. Po apklausų bei kankinimų paleistas ir paskirtas altarista į Leipalingį, kur ir mirė 1960 m. liepos 28 d. Palaidotas Griškabūdyje.

Kun. A. Skeltys pagrįstai vadinamas Lietuvos Saleziečių patriarchu, nes jo dėka salezietiškoji charizma galėjo sudygti Lietuvos žemėje.