2021 10 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Jonas XXIII – proveržio popiežius

Šv. Jonas XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) nustebino pasirinkdamas Jono vardą po daugiau nei 500 metų pertraukos. Wikipedia.org nuotrauka

Šventasis Jonas XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) gimė 1881 m. lapkričio 25 d. Sotto il Monte, Bergamo provincijoje, Italijoje, vargingų valstiečių Džiovanio Batistos Ronkalio ir Marianos Macolos šeimoje. Ketvirtasis iš vienuolikos brolių.

1900 metais baigė Bergamo dvasinę seminariją, 1904 metais – Romos popiežiškąją seminariją, apgynė teologijos daktaro disertaciją. Studijuodamas Bergamo dvasinėje seminarijoje 1897 m. gegužės 23 d. davė įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine. 1904 metais buvo įšventintas kunigu. 

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Italijos kariuomenės sanitarinės dalies puskarininkiu, o vėliau – karo kapelionu. 1921-1925 metais dirbo Tikėjimo doktrinos kongregacijos tarnautoju ir dėstė Laterano universitete. 1925 metais nominuotas ir konsekruotas vyskupu bei paskirtas apaštaliniu vizitatoriumi Bulgarijai, nuo 1931 metų tarnavo apaštaliniu delegatu Bulgarijoje, o nuo 1934 metų – Turkijoje ir Graikijoje.

Per Antrąjį pasaulinį karą padėjo iš Vengrijos nuo nacių bėgantiems žydams. 1944-1953 metais ėjo apaštališkojo nuncijaus Prancūzijoje pareigas. Nuo 1952 metų buvo nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas UNESCO. 1953 metais popiežiaus Pijaus XII pakeltas kardinolu ir paskirtas Venecijos patriarchu. 1959 metais išrinktas popiežiumi.

Popiežius, kuris pirmasis bandė aktyviai išnaudoti radijo galimybes. Wikipedia.org nuotrauka

Užuot buvęs „pereinamasis“ popiežius, kaip iš jo tikėjosi kiti, per ketverius su puse pontifikato metų Jonas XXIII atnešė didelį gėrį Bažnyčiai ir pasauliui. Jis atvedė Bažnyčią į naują istorinę erą sušaukdamas pirmąją Vatikano II susirinkimo sesiją.

Jis taip pat subūrė tarptautinę kardinolų kolegiją, kokios iki tol nėra buvę, įtraukdamas Afrikos ir Japonijos atstovų. Šv. Jonas XXIII įsteigė komisiją, turėjusią peržiūrėti Kanonų teisės kodeksą, nes jautė, kad Bažnyčia ėmė tapti fariziejiška daugeliu savo nuostatų.

Popiežius aktyviai bendravo su tikinčiųjų bendruomenėmis, susitiko su didžiųjų pasaulio valstybių, tarp jų ir komunistinių, valdžios atstovais.

Popiežius Jonas XXIII mėgo priminti apie savo priklausymą pasauliečiams pranciškonams. Pasauliečių pranciškonų ordino nariams jis sakė: „Aš esu Juozapas, jūsų brolis“.

Mirė 1963 m. liepos 3 d. Vatikane, palaidotas Vatikano Šv. Petro bazilikos kriptoje. 2000 metais perlaidotas Vatikano Šv. Petro bazilikos Šv. Jeronimo altoriuje.

2000 m. rugsėjo 3 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju.

2008 m. vasario 9 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministro dekretu pal. Jonas XXIII paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino globėju. 2014 m. popiežius Pranciškus paskelbė Joną XXIII šventuoju.

Pagal www.ofs.lt ir užsienio šaltinių informaciją