2020 12 15

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Švenčiame šv. Juozapo metus – bus galima gauti visuotinius atlaidus

Šv. Juozapas
Šv. Juozapas. Cathopic.com nuotrauka

Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje minimi nuo šių metų gruodžio 8 d. iki kitų metų gruodžio 8 d.

Apie savo sprendimą popiežius Pranciškus pranešė gruodžio 8-ąją paskelbtu apaštališkuoju laišku „Patris corde“ („Tėvo širdimi“). Šv. Juozapo metai skelbiami šiemet minimos šv. Juozapo paskelbimo Bažnyčios globėju 150 metų sukakties proga. Visuotinės Bažnyčios globėjo titulą šv. Juozapui suteikė popiežius Pijus IX 1870 m. gruodžio 8 d. paskelbta bule „Quemadmodum Deus“.

COVID-19 pandemija, kaip rašo Pranciškus, verčia mus matyti tuos paprastus žmones, kurie, nebūdami dėmesio centre, kasdien su nepaprasta kantrybe liudija viltį. Nors šv. Juozapas gyveno santūrų, kone nuo žmonių akių paslėptą gyvenimą, jis buvo neprilygstamai svarbus išganymo istorijos veikėjas. Jis buvo Šventosios šeimos tėvas, savo tėvystę pavertęs meilės auka, tarnavimu į pasaulį atėjusiam Mesijui.

Pasak popiežiaus, šv. Juozapas šiandien ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė Mariją ir su ja susijusį didįjį Dievo planą.  Marijos sutuoktinis, pasitikėdamas Viešpačiu, priima savo gyvenime sutinkamus įvykius su drąsiu tikėjimu, kuriuo jį apdovanojo Šventoji Dvasia. Per šventąjį Juozapą kiekvienam iš mūsų šiandien Dievas sako: „Nebijok!“.

Savo apaštališkajame laiške „Patris corde“ Pranciškus rašo apie šv. Juozapą kaip žmogų, apdovanotą drąsiu kūrybingumu, sugebančiu gyvenime patiriamus sunkumus paversti galimybėmis, nauja pradžia. Jam, kaip ir visiems pasaulio šeimų tėvams, teko susidurti su konkrečiomis savo šeimos gyvenimo problemomis, tačiau kiekvieną kartą jis jas sprendė drąsiai pasitikėdamas Dievo apvaizda. Juozapas, sąžiningas stalius, taip pat mus moko darbo orumo, džiaugsmo, kurį patiria žmogus, valgydamas savo rankomis sau ir savo šeimai uždirbtą duoną.

„Tėvu ne gimstama, bet tampama“, – tęsia Pranciškus, savo laiške primindamas vieną esminių tėvystės aspektų – atsakomybę už vaikų ugdymą. Deja, šiandieninėje visuomenėje labai dažnai matome jaunosios kartos žmones, kurie elgiasi ir mąsto taip, tarsi būtų našlaičiai. Juozapo pavyzdys labai reikalingas šiandieniniam pasauliui, kuris dažnai painioja autoritetą ir autoritarizmą, tarnavimą ir pataikavimą, paguodą ir priespaudą, meilę ir materialinį aprūpinimą. Šiandien pasauliui kaip niekad reikia tėvo.

Popiežius Pranciškus. EPA nuotrauka

Kartu su popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju laišku „Patris corde“, kuriuo skelbiami šv. Juozapo metai, paskelbtas ir Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas dėl visuotinių atlaidų.

 

  • Šv. Juozapas, nuoširdžiai tikintis žmogus, mus kviečia mylėti Dievą, mūsų Tėvą, ištikimai melstis, įsiklausyti į Dievo valią ir ją klusniai vykdyti. Dėl to visuotiniai atlaidai įprastinėmis sąlygomis (būti nenusidėjusiems sunkia nuodėme, priimti Komuniją ir melstis Šventojo Tėvo intencija) suteikiami tiems tikintiesiems, kurie bent pusę valandos medituos „Tėve mūsų“ maldos žodžius arba dalyvaus bent vienos dienos rekolekcijose, kuriose bus medituojama apie šv. Juozapą.

 

  • Evangelija šventąjį Juozapą vadina teisiu žmogumi. Jis, savo širdyje saugojęs Dievo slėpinius, mus skatina iš naujo atrasti tylos vertę, išmintingai ir lojaliai vykdyti savo pareigas. Teisumo dorybė, kurios pavyzdį mums duoda šv. Juozapas, mus skatina paklusti Dievo įstatymui, kuris yra gailestingumo įstatymas. Todėl tie, kurie šv. Juozapo pavyzdžiu darys gailestingumo darbus kūnui arba sielai taip pat galės gauti visuotinių atlaidų dovaną.

 

  • Šv. Juozapas buvo šventosios Nazareto šeimos globėjas, Švenčiausiosios Mergelės Marijos vyras ir, pagal teisę, Jėzaus tėvas. Kad visos krikščionių šeimos būtų skatinamos gyventi ta pačia artumo, meilės ir maldos dvasia,  kuria gyveno Šventoji šeima, visuotiniai atlaidai suteikiami tiems šeimų nariams ir sužadėtiniams, kurie kartu kalbės rožinio maldą.

 

  • Popiežius Pijus XII įsteigė kasmet gegužės 1-ąją minimą šv. Juozapo Darbininko šventę, siekdamas, kad būtų labiau pripažįstamas darbo orumas, būtų daugiau teisingumo visuomenės gyvenime, todėl visuotinius atlaidus gali gauti kiekvienas, kas savo kasdieninį darbą patikės šv. Juozapo darbininko globai, kas melsis, kad visi žmonės turėtų darbą ir orias darbo sąlygas.

 

  • Šventosios Šeimos bėgimas į Egiptą rodo, kad Dievas yra ten, kur žmonėms gresia pavojai, kur jie kenčia, yra kitų atstumti ir apleisti. Dėl to visuotiniai atlaidai suteikiami tiems lotynų tradicijos tikintiesiems, kurie kalbės Šv. Juozapo litaniją, ir tiems rytų apeigų tikintiesiems, kurie kalbės „Akatistą“, arba, kiekvienas pagal savo tradiciją,  kurią nors kitą maldą šv. Juozapui, melsdami užtarimo persekiojamai Bažnyčiai ir visiems persekiojamiems krikščionims.

 

  • Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat tiems tikintiesiems, kurie sukalbės bet kokią šv. Juozapui skirtą Bažnyčios patvirtintą maldą šv. Juozapo liturginių minėjimų dienomis – kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, šv. Juozapo sekmadienį (pagal bizantiškąją tradiciją), kiekvieno mėnesio 19 dieną ir kiekvieną trečiadienį (lotynų tradicijoje – šv. Juozapui skirtą dieną).

 

Dabartiniu pandemijos krizės metu tie žmonės, kurie dėl ligos ar amžiaus negali išeiti iš namų arba guli ligonėse ir dėl to negali įvykdyti įprastinių visuotinių atlaidų sąlygų (atlikti išpažinties, priimti Komunijos), atlaidus gali gauti pasižadėję, kad įvykdys atlaidų sąlygas, kai tik turės galimybę.

Visuotiniai atlaidai – tai ne nuodėmių atleidimas, bet bausmės už nuodėmes panaikinimas. Viena sąlygų atlaidams gauti – atlikti išpažintį, būti nenusidėjus sunkia nuodėme. Dėl to visi kunigai raginami noriai patarnauti išpažintį atlikti norintiems tikintiesiems ir Komuniją priimti norintiems ligoniams.