2021 02 12

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Viešos pamaldos grįžta: nuo trečiadienio palaipsniui atnaujinamos Šv. Mišios su tikinčiaisiais

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Sauliaus Žiūros / Vilniaus miesto savivaldybės nuotrauka

Po vasario 12 d. vykusio nuotolinio pasitarimo Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti ir sustiprinti žmonių dvasią, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) palaipsniui bus atnaujinamas Eucharistijos šventimas dalyvaujant tikintiesiems. Tiesa, bus taikomi saugumo apribojimai:

„Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eucharistijos šventimą tokia tvarka:

  1. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.
  2. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200–500 atvejų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė – leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.
  3. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.“

Pagal dabartinę situaciją, viešos pamaldos nuo trečiadienio vyks beveik visoje Lietuvoje. Vasario 12 d. Statistikos departamento duomenimis, iš 60-ies savivaldybių minėtųjų susirgimų kriterijų kol kas „neatitinka“ tik Biržų, Elektrėnų, Rokiškio ir Visagino savivaldybės.

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas sako, kad situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

Šiuos žingsnius LVK paruošė konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos specialistais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir laipsnišką karantino ribojimų keitimo planą.

Mišių dalyviai gali būti registruojami

Plačiau komentuodamas LVK sprendimą, arkivysk. G. Grušas užsimena apie gavėnios pradžią – Pelenų trečiadienį, kai bažnyčioje tikintiesiems ant galvų barstomi pelenai. Pasak ganytojo, vengiant pernelyg didelio susibūrimo pavojaus ir atsižvelgiant, kad dėl apribojimų galbūt ne visi tikintieji tilps į bažnyčias, kunigai tą dieną galės pelenus berti ir ne Mišių metu.

Kadangi kiekviena bažnyčia turi savo specifiką, vyskupai saugumo klausimus spręsti palieka vietos klebonams. Bažnyčiose bus iškabinti plakatai, primenantys naująją tvarką. G. Grušas priduria, kad vyskupai ragina testuotis nuo COVID-19 tiek kunigus, tiek pamaldose dalyvauti norinčius tikinčiuosius. Taip pat primenama, kad dalis kunigų jau pasiskiepiję – nes kai kurie dirba ligoninėse arba socialinėje srityje. Taip pat dalis dvasininkų yra jau persirgę COVID-19. Šv. Komunijos dalijimo būdas išlieka toks pat – tikintieji ją priimti galės tik į rankas.

Kaip bus konkrečiai prižiūrima, kad į pamaldas nesusirinktų daugiau žmonių negu nurodo reikalavimai? „Bažnyčios labai skiriasi viena nuo kitos. Kaimo parapijose, kur bažnyčios nešildomos, sausio–vasario mėnesiais įprastai būna labai maži tikinčiųjų srautai. Nesant pandemijai į šokiadienio Mišias ten rinktųsi tarp 2–5 žmonių. O kur vietovės – didesnės, viską paliekam spręsti klebonams, kurie žino padėtį savo parapijose. Kai kur gali būti registruojami į Mišias atėję tikintieji – yra parapijų, kuriose tai jau vykdavo ankstesnio karantino metu. O kai kur, kur yra daugiau kunigų, gali būti aukojama daugiau Mišių“, – sako LVK pirmininkas.

Arkivyskupas tikina, kad parapijos ir toliau tęs šv. Mišių bei rekolekcijų transliacijas internetu – nes ne visi galės dalyvauti Mišiose „gyvai“. Ganytojas taip pat primena prašymą, kad tikintieji, kurie jaučia peršalimo simptomų, susilaikytų nuo dalyvavimo viešose pamaldose.

Komunija
EPA nuotrauka

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. vasario 12 d.

„Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

Visą gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir apmąstydami, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, asmeniškai eidami Kryžiaus kelią ar namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu dalyvaukime rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo Rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų gyvenime. Kasdien junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir bendruomeninę tikėjimo kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, sergėti vieniems kitus, skatinti mylėti ir daryti gerus darbus (plg. Žyd 10, 24). Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sunkus, kreipkime žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui. Artimo meilės įsakymas reikalauja suvokti savo atsakomybę kitam žmogui, tad kviečiame nepaliauti ieškoti būdų, kaip konkrečiais gailestingumo darbais savanoriauti savo bendruomenėse, Carito iniciatyvose, ligoninėse, rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 pandemijos. Taip pat ir testavimasis prisideda prie sergamumo mažinimo ir kitų žmonių sveikatos apsaugojimo.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos sistemos darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems, pandemijos laiku savo artumą parodantiems konkrečiais artimo meilės darbais.

Kai gyvename bendrystėje, jaučiamės atsakingi vieni už kitus. Suvokiame, kad kito gyvenimas susijęs su manuoju, tad gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne tik susilaikyti nuo gausaus maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti kitus ir keisti savo santykį su jais: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, jaučiant peršalimo simptomus, likti namuose, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo priemonių.

[…]

Telydi mus per šią gavėnią Kristaus prisikėlimo ir naujojo gyvenimo viltis!“

Lietuvos vyskupų konferencijos ir bernardinai.lt informacija