Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 03 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Vytauto Landsbergio Lapkričio knygelė: 1989 metų pabaigos įvykių ir idėjų užrašai

Vytauto Landsbergio 1989-ųjų užrašų knygelės viršelio fragmentas

Paskutiniai 1989-ųjų mėnesiai Rytų ir Vidurio Europoje pasižymėjo revoliuciniais įvykiais. Lietuva vis spartesniu ir tvirtesniu žingsniu judėjo link Nepriklausomybės atkūrimo. Dinamišką 1989-ųjų pabaigos atmosferą liudija, primirštus faktus ir pavardes primena Vytauto Landsbergio „Lapkričio knygelė: 1989 metų pabaigos įvykių ir idėjų užrašai“.

Knyga, kurią išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, skaitytojams pateikia tranksribuotą ir komentuotą 1989-ųjų lapkritį ir gruodį V. Landsbergio, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio lyderio, pildyto bloknoto turinį. Čia dalinamės keliais knygelės fragmentais.

Kelio ženklai

Užrašų knygelės puslapis su tekstu „Kelio ženklai“

Laivas plaukia pirmyn, o aplink raibuliuoja vanduo.

Yra įsižiūrėjusių į raibulius – gal svaigsta galvos, gal toks rodosi netikrumas, – ir nebematančių laivo, kuriuo plaukia.

Arba laive – apžiūrinėjančių kokį varžtelį ir susirūpinusių, kad jis nepakenktų, kai reikės plaukti.

O laivas praskiria bangas, jo vardas – Lietuvos Atgimimas. Jo variklis – Sąjūdis ir palankūs epochos vėjai.

Stieban iškėlėme Trispalvę viltį.

VL

Aidėjos dėl muzikos

Užrašų knygelės puslapis su tekstu „Aidėjos dėl muzikos“

Muzika – gal pirmiausia daina – įkūnijo amžiną lietuvių ir jų baltiškųjų brolių rezistenciją.

Jotvingiai, nesitraukiantys iš beviltiško mūšio, todėl, kad didžioji vertybė yra būti garbingai apdainuotam po mirties – jau mūsų šimtmečio kolektyviniuose kaimuose apdainuotieji berneliai partizanai, nuostabia etine jausena spontaniškai išreikštas tautos balsavimas: kurių kovotojų pusėje didesnė šviesa ir tiesa.

Prūsų tulisonys ir ligašonys (prūsų šventikai, minimi 1249 m. tarp kryžiuočių ir prūsų sudarytoje Christburgo taikos sutartyje – red. past.) savo karžygių laidotuvių giesmėse išaukštinantys, anot kryžiuočių, netikėlių smurtą ir plėšikavimą, o dar „begėdiškai meluojantys“, neva matą mirusįjį skriejantį dangum ant žirgo spindintį ginklais – vėl vertybių susidūrimas, analogiškas pastarųjų dešimtmečių Lietuvos būsenai, kai besiginąs nuo smurto ir Tėvynės plėšimo buvo vadinamas banditu, o dainiams nurodoma, kas meluoja.

[Teksto tąsa]

Užrašų knygelės puslapis su tekstu „Aidėjos dėl muzikos“

XIV [a.] dainos humanizmas

XIX [a.] dainos = „Veizėk sviete nusiminęs“

 

Sukilėlių

ir partizanų: /

Oi eina daina

su kruvina vaina.

 

„Tėvynę mylime labiau mes už gyvenimą“1.

Lyrika – instrumentika.

 

Rezistencija – kaip ištvermė.

„Dėdės ir dėdienės“ – pasmerkti susitaikymą…2

 

Mini / gamta – konfl. su tikrove.

[Trys fragmentai anglų kalba – būsimų pokalbių su amerikiečių žurnalistais ruošiniai.]

VL užrašų knygelės puslapis su angliško teksto fragmentu

There is a growing /rising/ constitutional conflict between the Baltic States and Soviet Union.

This conflict has three levels. At first, we are in an international-external conflict as the sovereign states, occupied and illegally annexed by another state, with our sovereignity [sovereignty] being under duress.

As a second level – exactly constitutional conflict – can be concerned in efforts of our half-autonomical and

 

Tarp Baltijos šalių ir Sovietų Sąjungos kyla /auga/ konstitucinis konfliktas.

Šis konfliktas vyksta trimis lygmenimis. Pirmiausia mes esame patekusios į tarptautinį-išorinį konfliktą kaip suverenios valstybės, okupuotos ir neteisėtai aneksuotos kitos valstybės; mūsų suverenumui esant užgniaužtam.

Antrajame lygmenyje gali būti įžvelgtas būtent konstitucinis konfliktas – mūsų pusiau autonomiško ir

VL užrašų knygelės puslapis su angliško teksto fragmentu

not democratic parliament of Lith. SSR – in efforts to

create by himself more space for legal defence before the activities of imperial monopolies on Lithuanian area. That have be done [has to be done] by changing some paragraphs of todays [today’s] constitution of Lith. SSR.

nedemokratinio LSSR parlamento pastangose susikurti erdvės teisinei gynybai prieš imperinių monopolijų veiklas Lietuvoje. Tai [turėtų būti atlikta] pakeičiant kai kuriuos šiandieninės Liet. SSR konstitucijos straipsnius.

 

VL užrašų knygelės puslapis su angliško teksto fragmentu

Red Army go home! – it’s naturally an essential slogan by the people and states unlawfully incorporated to the SU [Soviet Union] forty nine and forty five years ago. But it’s not a real hope for tomorrow and no real policy can be based on these demands only and constantly in so naked fashion. We participate in perestroika of US [Soviet Union], initiated by M. Gorbatchev [Gorbachev], and we are doing it in our own way.

are using a different sources in our fight for freedom,

 

Red Army go home! – tai esminis šūkis žmonių ir šalių, neteisėtai inkorporuotų į SSRS prieš keturiasdešimt devynerius ir keturiasdešimt penkerius metus. Bet tai nėra tikra viltis rytdienai, ir jokia reali politika negali būti pagrįsta vien šiais reikalavimais ir tokia tiesmuka maniera. Mes dalyvaujame Sovietų Sąjungos perestroikoje, inicijuotoje M. Gorbačiovo, ir mes darome tai savaip.

naudojame skirtingus šaltinius [argumentus] savo kovoje už laisvę,

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

[1] Ši citata iš Salomėjos Nėries citata iš 1944 m. lapkričio 10 d. datuoto eilėraščio „Vilnele!“ daugeliui (ir V. Landsbergiui) įsiminė iš Balio Dvariono dainos „Sesuo žydroji – Vilija“.

[2] 1970 m. pagal Juozo Tumo-Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ režisierius Algirdas Dausa sukūrė filmą „Tas prakeiktas nuolankumas“. Atrodė, kad jo politizuota idėja buvo smerkti religingų personažų susitaikymą, pasyvumą.

Leidinį „Lapkričio knygelė: 1989 metų pabaigos įvykių ir idėjų užrašai“ galima įsigyti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos ir registracijos punkte (Gedimino pr. 51, Vilnius, II a.) arba kreiptis el. p. [email protected]. Leidinyje pateikiamos visų užrašinės puslapių faksimilės ir V. Landsbergio užrašų perrašas su komentarais.